2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

Tek Çift Sınavı: Tamamlamış olduğu öğretim planı çerçevesindeki dersleri içerisinden “ FD / FF / E ” notlarından biriyle başarısız olması ve(ya) derslerinin tamamından başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altında kalması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin öğrenim yarıyılını uzatmak zorunda kalmamasına yönelik açılan ve azami iki dersten katılınabilecek ek sınavlara tek-çift sınavı denir.

     Öğrencinin tek-çift sınavına katılabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir;

1) Mezuniyet potansiyeli taşıyan son yarıyıl öğrencisi statüsünde bulunması,

2) 240 AKTS’den oluşan öğretim planında ki derslerinin tamamına kayıtlanmış olması,

3) Kayıtlandığı derslerinde devamsızlık notunun (DZ/NA) bulunmaması, (Alt yarıyıl öğrenimlerinde kayıtlanılarak devam koşulu yerine getirilmiş ve son notu devamsız olan dersin tek-çift sınavı yapılır.)

4) Lisans programını tamamlayabilmesi için asgari bir, azami iki başarısız dersinin bulunması ve(ya) derslerinin tamamından başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00’nin altında kalması,

5) Web sitemizden (aşağıda) ilan edilen tarihler aralığında ilgili Bölüm Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunulması ve tek-çift sınavı hakkının tanınmış olması koşuluna bağlıdır.

Koşullarından birinin uygun olmaması durumunda, tek-çift sınavına girilemez.

 

   Tek-Çift Sınavı Genel Bilgiler;

a) Kayıt işlemi yapılmamış, devam koşulu yerine getirilmemiş dersler ile herhangi bir sınava tâbi olmaksızın yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar doğrultusunda değerlendirilen derslerin (Seminer - Bitirme Projesi - Bitirme Çalışması - Research Project - Grudation Project vb.) tek-çift sınavı yapılmaz.

b) Tek-çift sınavı dersinin öğretim planındaki yarıyılına bakılmaksızın, başvuruda bulunulan eğitim-öğretim yarıyılında sınavı yapılır. (Öğretim planının güz yarıyılında yer alan bir dersin tek-çift sınavı bahar yarıyılında yapılabileceği gibi bahar yarıyılı dersinin tek-çift sınavı da güz yarıyılında yapılabilir.)

c) Sınav sonucunda başarısız olması nedeniyle mezun statüsü kazanamayan öğrenci, azami öğrenim süreleri ile sınırlı olması ve başvuruda bulunması kaydıyla sonraki eğitim-öğretim yarıyıl(lar)ında ders kaydı ve öğrenim ücreti ödemesi yapmaksızın tek-çift sınavına katılabilir.

d) Bahar yarıyılının tek-çift sınavı neticesinde başarısız olan öğrenci, devamındaki yaz öğretiminden ders alamaz.

 

   Tek Çift Sınavı Başvuru Süreci;

1) Posta, kargo, faks veya sanal ortam araçları üzerinden tek çift sınavı başvurusu yapılamaz.

2) İlgili koşullarını sağlamış olsalar bile, aşağıda belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenciler tek-çift sınavına katılamazlar.

3) Yukarıda yazılı koşulları sağlayan ve kayıtlandığı tüm derslerinin nihai notları transkriptine yansıyan öğrenci, tek çift sınavı başvurusu formunu doldurarak aşağıda yazılı süreler içerisinde başvuruda bulunmalıdır. Elektronik ortam araçlarında doldurulmayan formlar işleme alınmaz. Tek-çift sınavı başvuru formunu doldurmak için İNDİRİNİZ.

4) Tek çift sınavı başvuru formunun ekinde ıslak imzalı, onaylı mezuniyet transkripti yer almalıdır. Fakültemizin idari birimler binası giriş katındaki 07 no.lu ofisten mezuniyet transkriptinizin dökümünü talep ediniz. 

5) Tek çift sınavı başvuru formunda mavi zemin vurgusuyla işaretli alanların bilgisayar ortamında doldurulması, eklerinin temin edilmesi, dökümünün alınması, imza aşamalarının yürütülmesi ve evrak kayıt birimine teslim edilmesi başvuruda bulunan öğrencinin yükümlülüğündedir.

   

   Tek Çift Sınavı Süreci Aşamaları;

1) Ders alanının yeterliğine ve uzmanlığına sahip öğretim üyeleri arasından Bölüm Başkanlığınca belirlenen sınav sorumlularının tek-çift sınavını gerçekleştirebilmeleri için görevlendirme tebligatı yapılır.

2) Tek-çift sınavları, öğrencinin ve öğretim üyesinin diğer tek-çift sınavlarına katılımını engellemeyecek biçimde ve akademik takvimin güz ve bahar yarıyılındaki belirtilen süreleri içerisinde programlandırılması kaydıyla sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi tarafından önerilen ve Bölüm Başkanlığınca uygun görülen gün, saat, yerde gerçekleştirilir. Programlandırılan sınavına katılamayan öğrenciye, akademik takvimde belirtilen tek-çift sınavı süreleri dışında mazeret sınavı yapılmaz.

3) Sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi tarafından hazırlanan yazılı sorular katılımcı öğrenciye yöneltilir. Sorumlu öğretim üyesinin gözetimi ve denetiminde gerçekleştirilen tek-çift sınavının sonucunda öğrenciye takdir olunan 0 ila 100 aralığındaki başarı değerlendirme puanı, nihai not olarak transkripte yansıtılmak üzere işleme alınır.

4) Tek-çift sınavı sonucunda öğrenciye takdir edilen not, yarıyıl sonu notu yerine geçen nihai bir nottur. (Örneğin; tek-çift sınavı sonucunda "55" puan alan öğrencinin transkriptine "DD" notu tanımlanır.)

5) Sınav sorumlusu öğretim üyesince sınav sonucu olarak öğrenciye takdir olunan rakamsal ve harfsel not, not bildirim formuna işlenerek öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına iletilir. Not bildirim formunu doldurmak için tıklayınız.

6) Tek-çift sınavı not bildirim formu, görevlendirme tebligatı yazısı, öğrenci başvuru evrakı Bölüm Başkanlığı’nın üst yazısına eklenerek, Dekanlığa sunulur.

7) Sınav sonuçlarının transkripte yansıtılması işlemlerine ilişkin bildirimin yer aldığı Dekanlık yazısı, sınavların bitiminden itibaren iki iş günü içerisinde BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir.

8) Sınavın katılım koşullarına yönelik nihai kontrol işlemi ÖİDB yetkilisince yapılır, koşullarının uyumlu olması durumunda yedi iş günü içerisinde tek-çift sınavının notu transkripte yansıtılır, koşullarından herhangi birinin sağlanmadığı tespit edilirse sınav geçersiz sayılarak notu iptal edilir ve süreç tamamlanır.

 

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tek-Çift Sınavı Takvimi
 Başvuru Başlangıç  10 Şubat 2020 - 08:00
 Başvuru Bitiş  11 Şubat 2020 - 17:00
 Tek-Çift Sınavları  13-14-15 Şubat 2020
 Not Bildirim Formlarının Teslimi  17 Şubat 2020 - 10:00 (Son Gün)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top