2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

Tek Çift Sınavı: Lisans programının son döneminde bulunan ve mezun olabilecek öğrencinin dönem uzatmak zorunda kalmamasına yönelik açılan, en fazla 2 dersten katılınabilecek ek sınavlara  tek-çift sınavı denir.

Öğrencinin tek-çift sınavına katılabilmesi için aşağıda yazılı şartları taşıması ve yerine getirmiş olması gerekir;

1) Son dönem öğrencisi olmak,

2) Öğrencisi olduğu lisans programını tamamlayabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerinin tamamına kayıtlanmış olmak,

3) Tamamlamış olduğu zorunlu veya seçmeli dersleri içerisinden en az 1en çok 2 dersinden “ FD / FF / I / U ” notlarından biriyle başarısız olmak veya programı tamamlaması için kayıtlandığı tüm derslerinde başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00’nin altında kalmak.

4) Belirlenen ve ilan edilen süreler içerisinde başvuruda bulunmak.

* Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava katılmasına onay verilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

 

Tek-Çift Sınavı Genel Bilgiler;

a) Tek-çift sınavına alınan dersin, bulunulan dönemde açılmış olması şartı aranmaz. (Örneğin; bahar yarıyılında başarısız olunan zorunlu/seçmeli bir ders güz yarıyılındaki tek-çift sınavına veya güz yarıyılında başarısız olunan zorunlu/seçmeli bir ders bahar yarıyılındaki tek-çift sınavına alınabilir.)

b) Devamsızlık (NA) notu olan dersin tek-çift sınavı yapılmaz.

c) Transkriptindeki son notu (NA) olan bir dersi önceki dönemlerinde alarak  devam şartını yerine getirmiş olanlar bu ders için sınava katılabilirler.

d) Eğitim öğretim sürecine devam eden arasınıf öğrencileri tek çift sınavına katılamazlar.

 

Tek Çift Sınavı Başvuru Süreci;

1) Posta, kargo, faks veya sanal ortam araçları üzerinden tek çift sınavı başvurusu yapılamaz.

2) İlgili koşullarını sağlamış olsalar bile, aşağıda belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenciler tek-çift sınavlarına katılamazlar.

3) Yukarıda yazılı koşulları sağlayan ve kayıtlandığı tüm derslerinin nihai notları transkriptine yansıyan öğrenci, tek çift sınavı başvuru formunu doldurarak aşağıda yazılı süreler içerisinde başvuruda bulunmalıdır. Elektronik ortam araçlarında doldurulmayan formlar işleme alınmayacaktır. Tek-çift sınavı başvuru formunu doldurmak için İNDİRİNİZ.

4) Tek çift sınavı başvuru formunun aşağıda belirtildiği gibi elektronik ortam araçlarında düzenlenmesieklerinin temin edilmesidökümünün alınmasıonay&imza aşamalarının yürütülmesi ve kayıtlı olduğu bölümün Bölüm İdari Sekreterliğine teslim edilmesi sınava katılacak öğrencinin yükümlülüğündedir.

5) Tek çift sınavı başvuru formunun ekinde ıslak imzalı ve onaylı mezuniyet transkripti yer almalıdır. Fakültemizin idari birimler binası giriş katındaki 07 no.lu ofisten mezuniyet transkriptinizin dökümünü talep ediniz.

6) Danışman, öğrencinin tabi olduğu müfredatı ve mevcut mezuniyet transkriptini karşılaştırmak suretiyle zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünün tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder, tamamlandığı anlaşılırsa tarafına ait alana unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

7) Başvuru formundaki “Tek-Çift Sınavı Programı” tablosunda yer alan;

* “Dersin Kodu/Adı” alanını öğrenci,

** “Sınav Sorumlusu Olarak Görevlendirilecek Öğretim Üyesinin Unvanı-Adı Soyadı” alanını Bölüm Başkanlığı, 

*** “Sınav Tarihi/Saati/Yeri” alanı sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi doldurur.

8) Bölüm Başkanı öğrencinin sınava katılım talebiyle ilgili görüşünü “Uygundur” veya “Uygun Değildir” alanını işaretlemek suretiyle belirtir ve tarafına ayrılan alana unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

9) Tüm aşamalarıyla tamamlanan tek-çift sınavı başvuru formu, kayıtlı olunan bölümün Bölüm İdari Sekreterliğine teslim edilir.

  

Tek Çift Sınavı Süreci Aşamaları;

1) İlgili mevzuat hükümleri gereğince; tek-çift sınavlarının sorumlu öğretim üyesi Bölüm Başkanlığınca belirlenir ve sınav sorumlusu olarak görevlendirilir.

2) Bölüm Başkanlığınca sınav sorumlusu olarak tayin olunan öğretim üyesine görevlendirme tebligatı yapılır.

3) Tek-çift sınavları, bulunulan akademik yılın güz ve bahar dönemi bitiminde “Akademik Takvim” de ilan edilen iki günlük süre içerisinde, sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi tarafından önerilen ve Bölüm Başkanlığınca onaylanan gün, saat ve salonda gerçekleştirilir.

4) Tek-çift sınavına katılım kriterlerini karşılayarak başvuruda bulunan öğrencilerin, planlanan sınav günü - saati - salonunda hazır bulunmaları gerekir. Mazereti nedeniyle sınava gir(e)meyen öğrencilere mazeret sınavı yapılamaz.

5) Sınav sorumlusu öğretim üyesinin hazırladığı yazılı sorular öğrenciye yöneltilir ve sınav sorumlusunun gözetiminde sınav gerçekleştirilir.

6) Tek-çift sınavı sonucunda öğrenciye takdir edilen not, dönem sonu notu yerine geçen nihai bir nottur. (Örneğin; tek-çift sınavı sonucunda "55" puan alan öğrencinin transkriptine "DD" notu tanımlanır.)

7) Sınav sorumlusu öğretim üyesince sınav sonucu olarak öğrenciye takdir olunan rakamsal ve harfsel not, not bildirim formuna işlenerek öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına iletilir. Not bildirim formunu doldurmak için tıklayınız.

8) Bölüm Başkanlığına iletilen not bildirim formu yazışma kanalıyla Fakülte Dekanlığına, akabinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

9) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimleri, öğrenciye takdir olunan notu “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında ilgili öğrencinin transkriptine işleyerek süreci tamamlar.

 

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavı Takvimi
 Başvuru Başlangıç  12 Haziran 2019 Çarşamba 08:00
 Başvuru Bitiş  14 Haziran 2019 Cuma 12:00
 Tek-Çift Sınavları  17-18 Haziran 2019
 Not Bildirim Formlarının Teslimi  18 Haziran 2019 Salı 15:30 (Son Gün)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top