Misyon ve Vizyon

 

 1. Misyon ve Vizyon

ÖZ GÖREV (MİSYON): Ulusal ve evrensel değerler ışığında toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için etik değerlere bağlı, meslek bilinci ve sorumluluğu olan yaratıcı, üretken, takım çalışması yapabilen, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere ve çevreye saygılı, yenilikleri izleyebilen kendisini sürekli geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak bu araştırmaları yapabilecek bireyleri yetiştirebilecek kadroları oluşturmak ve desteklemek, gerekli alt yapıyı oluşturmak ve sürdürmek çevre ve topluma katkıda bulunmak.

 

ÖZ GÖRÜŞ (VİZYON)Sosyal ve Fen bilimlerinde eğitim ve araştırmaları ile uluslararası düzeyde tanınan, araştırma-ağırlıklı, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenen; yönetim ve kurum geliştirmede başarılı, kaynakları zengin, paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği altyapısına sahip, öğrenci ve öğretim üyelerinin memnuniyeti yüksek, mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen saygın bir fakülte olmak.

 

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 

 1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

AMAÇ 1: EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİNİ ARTIRMAK

Hedef 1: Bölümlerde uygulanmakta olan program ve yöntemleri güncelleştirmek ve geliştirmek, eğitim öğretim yapılan mekânları iyileştirmek ve yeni mekânlar yaratmak.

Hedef 2: Fakültemiz bölümlerine nitelikli öğretim elemanları kazandırmak, bunun için üniversite seviyesinde Atama-Yükseltme Kriterlerinin bir an önce oluşturulmasına katkı sağlamak.

AMAÇ 2: ÖĞRENCİ GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ

Hedef 1: Eğitim programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğinin artırılması,

Hedef 2: Öğrencilerin akademik gelişimini sağlayacak öğrenme ortamlarının oluşturulması,

Alt-Hedef 2.1: Lisans eğitim-öğretim programlarının sürekli olarak gelişmelerinin sağlanması,

Alt-Hedef 2.2: Eğitim-öğretim programlarında esneklik ve öğrencilerin farklı alanlarda ders alabilmelerine olanak sağlanması, seçenekli öğrenme ortamlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması,

Alt-Hedef 2.3: Lisans programlarının, mezunların iş hayatında ve/veya lisansüstü öğrenimlerinde disiplinler arası çalışmalar yapabilmelerine temel teşkil edecek formasyonu kazandırması,

Alt-Hedef 2.4: Ezberci olmayan, sorgulayan, araştıran, analiz-sentez yapabilen, yenilikleri izleyen mezunlar yetiştirilmesi,

Alt-Hedef 2.5: Öğrenci-öğretim elemanı iletişiminin ve etkileşiminin artırılması

Alt-Hedef 2.6: İngilizce eğitim-öğretimin ve öğrencilerin diğer yabancı dilleri öğrenme olanaklarının geliştirilmesi,

Alt-Hedef 2.7: Eğitim-öğretim programlarının belirli aralıklarla ve paydaşların da katılımıyla değerlendirilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için mekanizma kurulması,

Alt-Hedef 2.8: Öğrencilerin geniş ufuklu, temel etik ve toplumsal değerleri benimsemiş, düşünen, sorgulayan bireyler olmalarının desteklenmesi,

Hedef 3: Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,

Alt-Hedef 3.1: Fen-Edebiyat Fakültesine yeni gelen öğrencilerin üniversite ortamına uyumlarının kolaylaştırılması,

Alt-Hedef 3.2: Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımının artırılması,

Alt-Hedef 3.3: Öğrencilerin “eleştirel düşünme”, “problem çözme/karar verme”, “özgüven”, “iç-disiplin” ve benzeri kişisel becerilerinin geliştirilmesi, “etkili iletişim”, “çatışma çözme”, “takım çalışması/grup yönetimi”, “stres yönetimi”, “etkili zaman kullanımı” ve benzeri sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin ders, meslek/kariyer, vb. seçimlerindeki karar verme sürecinin kolaylaştırılması ve iş yaşamına hazırlanmalarının desteklenmesi,

Hedef 4: Yeni mezunlara lisansüstü eğitim programı ve iş başvurusu yapma seçeneklerini değerlendirme ve karar verme sürecinde etkin destek sağlanması,

Hedef 5: Mezunların uzun vadeli izlenmesi için mekanizmaların geliştirilmesi,

AMAÇ 3: ARAŞTIRMALAR İÇİN GEREKLİ ALT YAPIYI OLUŞTURMAK VE SÜRDÜRMEK

Hedef 1: Fen-Edebiyat Fakültesi laboratuvar binasının olanaklarının genişleterek, ihtiyaç duyulan onarım ve bakımlarının sağlanarak etkili kullanımının gerçekleştirilmesi,

Hedef  2: Yeni birimlerin oluşturulması,

AMAÇ 4: ARAŞTIRMA ÜRÜNLERİNİN ARTIRILMASI

Hedef 1: Bölüm düzeyinde araştırma hedef ve politikalarının belirlenmesi için destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesinde aktif katılım sağlanması,

Hedef 2: Fakülte içinde araştırmaya ilişkin yapılanmanın, idari süreçlerin ve birimler arası eşgüdümün iyileştirilmesi,

Alt-Hedef 2.1: Araştırma faaliyetlerinin etkin olarak duyurulması, çıktı/sonuçlarının yaygın olarak paylaşılması,

Alt-Hedef 2.2: Araştırma çıktı/sonuçlarının yayımlanmasının fakülte tarafından desteklenmesi,

Hedef 3: Araştırma çıktı/sonuçlarının topluma ve ekonomiye kazandırılması,

AMAÇ 5: PAYDAŞLARLA İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1: Üniversitemizin diğer birimleriyle iletişim ve işbirliğinin artırılması, 

Hedef 2: Ulusal eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve iş birliğinin artırılması,

Hedef 3: Uluslararası üniversiteler ile iletişim ve iş birliğinin artırılması,

Hedef 4: Endüstri ile etkili iletişim ve iş birliği için gerekli altyapının oluşturulması,

Hedef 5: Fakültemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerle iletişim ve ilişkileri artıracak yeni araç ve mekanizmaların geliştirilmesi,

Hedef 6: Mezunlarla iş birliğinin artırılması ve kurumsallaştırılması,

Hedef 7: Dış paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin artırılması,

AMAÇ 6: ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI

Hedef 1: Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimi için kurumun verdiği desteğin artırılması,

Hedef 2: Fakülte çalışanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi,

Hedef 3: Çalışma ortamlarının fiziksel açıdan ulusal ve uluslararası standartlara ulaşması,

Hedef 4: Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimin kolaylaştırılması,

Hedef 5: Akademik ve idari personelin kuruma yönelik tutumunun sürekli olarak ölçme ve değerlendirilmesi,

  

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİNİN POLİTİKALARI

Fakültemizin politikaları aşağıda verildiği şekilde özetlenebilir

 1. Yönetim politikası
 • Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı.
 • Kaynakları ve zamanı etkin ve verimli kullanabilmek.
 • Fakülte bünyesi içerisinde şikâyetleri azaltarak memnuniyetin artmasını sağlamak.
 1. Eğitim Öğretim politikası
 • Bölümlerin uyguladığı eğitim-öğretim program ve yöntemlerinin çağın gerekleri ve evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli yenilenmesini sağlamak.
 • Meslek bilinci ve sorumluluğu olan yaratıcı, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere ve çevreye saygılı bireyler yetiştirmek.
 • Bilişim teknolojisini eğitimde etkin olarak kullanmak.
 • Öğrenci-öğretim üyesi ilişkisini güçlendirmek.
 • Eğitimin kalitesini sürekli ölçmek.
 1. Araştırma politikası
 • Uluslararası saygın dergilerde çıkan yayın sayısını artırmak ve bunun için.

- Araştırmalar için gerekli alt yapı iyileştirmesini gerçekleştirmek.

- Araştırmaya destek olacak birimleri faaliyete geçirmek.

- Çalışma yapan akademisyenleri ödüllendirerek motivasyonu artırmak.

- Bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.

 • Araştırma ürünlerini topluma ve ekonomiye kazandırılabilecek çalışmalara öncelik vermek.
 • Disiplinler arası çalışmalara öncelik vermek.
 1. İnsan kaynakları politikası
 • Fakültemizin öz görüşüne (vizyon) sahip, öz görevini benimsemiş kişileri seçmek ve uygun kişileri uygun konumlarda istihdam etmek.
 • Çalışma ortamlarını iyileştirmek.
 • Motivasyonu arttırıcı sosyal ve kültürel hizmetleri desteklemek.
 • Kurumsal aidiyet ve sorumluluk bilincini oluşturmak.
 1. Tanıtım politikası
 • Nitelikli öğrencilerin fakültemiz bölümlerini seçmelerini sağlamak amacıyla seçkin orta öğretim kurumları ve üniversiteye hazırlık eğitimi veren kurumlar ile iletişim kurmak.
 • Tanıtım materyalleri hazırlamak ve düzenli olarak güncelleştirilmesini sağlamak.
 • Fakültemiz bünyesinde yapılan araştırma faaliyetlerini duyurmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyal etkinlikleri desteklemek
 • Fakültemizin tanıtımında web sayfamızın etkin kullanımını sağlamak

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top