< < Mezuniyet (Diploma) Belgesi İşlem Süreçleri

Mezuniyet (Diploma) Belgesi İşlem Süreçleri

23 Haziran 2023

 M

E

Z

U

N

İ

Y

E

T

 

B

E

L

G

E

S

İ

 

 

 • Mezuniyet (Diploma) belgesi; lisans programlarımızın öğretim planını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyete hak kazandığını gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin mezuniyetine ilişkin bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır.
 • Belgeye hak kazanılabilmesi için belirli yükümlülüklerin sağlanmış olması gerekir. Bu yükümlülükler;

a) Lisans programı öğretim planının her bir yarıyılında alınan ve başarıyla tamamlanan ders yükünün asgari 30 / 32 AKTS olması (Kariyer Planlama dersinin bulunduğu öğretim planlarında 1. yarıyıl derslerinin toplam AKTS değeri 32dir),

b) Lisans programı sekiz yarıyıl toplamının ise 240 / 242 AKTSye ulaşması, genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00 veya üzerinde olması, 

c) İsteğe bağlı kayıtlanılan pedagojik formasyon eğitim programı kapsamındaki tüm derslerin alınması ve başarıyla tamamlanması.

 • Belge yeterliliklerinin karşılanmasına ilişkin kontrol işlemi mezuniyet potansiyeli taşıyan her bir öğrenci tarafından UBYS transkript uygulaması üzerinden yapılmalı, sorunlu durumlarda danışman ile iletişime geçilmelidir.

 

 

Öğrencinin bağlı olduğu öğretim planı referans alınarak yapılacak transkript kontrol işleminde; 

 • Zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlandığından,
 • Alınan bu derslerde devamsızlık ve başarısızlık notunun bulunmadığından,
 • Seçmeli ders havuzunun bulunduğu yarıyılın içerisinde yer alan seçmeli derslerin AKTS toplamının, o yarıyıldaki seçmeli ders havuzunun toplam AKTS değerine eşit olduğundan, 
 • Her bir yarıyılda alınan ve başarıyla tamamlanan zorunlu/seçmeli derslerin yarıyıl AKTS toplamının 30 / *32 AKTSye eşit olduğundan (*Kariyer Planlama dersinin bulunduğu öğretim planlarında 1. yarıyıl derslerinin toplam AKTS değeri 32dir),
 • Sekiz yarıyıldaki tüm derslerin AKTS toplamının 240 / *242 AKTSye ulaştığından (*Kariyer Planlama dersinin bulunduğu öğretim planlarında tüm yarıyıllarda alınan derslerin toplam AKTS değeri 242dir),
 • Genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.00 olduğundan,
 • İsteğe bağlı pedagojik formasyon eğitim programı kapsamındaki tüm derslerin alındığından ve başarıyla tamamlandığından emin olunmalıdır.

 

 

 • Herhangi bir yarıyılda 30 AKTSnin üzerinde fazladan alınan/tamamlanan ders(ler), farklı bir yarıyılda 30 AKTSnin altında kalan ders yükü eksiğini tamamlamaz. (Örneğin; Beşinci yarıyılda alınan ve tamamlanan 40 AKTSnin fazlalığı olan 10 AKTS, 20 AKTSnin bulunduğu yedinci yarıyıldaki 10 AKTSnin eksiğini kapatmaz.) Bu durumdaki öğrenciler, UBYS üzerinden elde edilen mezun adayları listesinde yer almaz.
 • Belgeyi almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesine, listelenmesine, teklif edilmesine, kesinleştirilmesine ilişkin süreçler fakültemizce yürütülür. Aktif eğitim öğretim yarıyılının sonunda gerçekleştirilen her bir sınav etkinliğinin (final, bütünleme, tek-çift, azami öğrenim sonu sınavı) bitiminde UBYS veri tabanından alınan mezun adaylarının listesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir ve en geç üç hafta içerisinde BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.
 • Belgenin düzenlenmesine, basılmasına, güvenli elektronik imza ile onaylanmasına, teslimine ve öğrencinin ayrılış işlemlerinin başlatılmasına ilişkin süreçler BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
 • Ayrılış işlemlerine yönelik değerlendirme ve e-onay süreci; fakültemizin temsilcileri ile BAİBÜ Öğrenci İşleri, Sağlık Kültür ve Spor, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevlisi tarafından yürütülür. UBYS üzerinden gerçekleştirilen bu sürece yönelik sistem mesajı, öğrencinin kurumsal e-posta adresine iletilir. Ayrıca, öğrencinin UBYS uygulamasından izlenebilir. (UBYS / ÖĞRENCİ SİSTEMİ / Öğrenci Bilgi Ekranı / Diğer / Tarihçe Bilgileri)
 • Kurumumuza karşı mâli ve hukuki yükümlülüklerini sağlamamış öğrencinin ayrılış işlemi onaylanmaz. (Öğrenim ücreti borcu bulunanlar, kurumumuzdan ödünç alınan kitapları/dokümanları/materyalleri iade etmeyenler vb.)
 • Ayrılış işlemlerinde sorun bulunmayan öğrencilerin üniversitemiz ile ilişiği kesilir, mezuniyet tarihi UBYSye tanımlanır, bu veriler sırasıyla UBYS üzerinden YÖKSİS veri tabanına, devamında e-devlet uygulamasına aktarılır. Böylece mezuniyet belgesi, e-devletten sorgulanabilir/üretilebilir/kullanılabilir durumuna getirilir.
 • Diploma ve eki, mezuniyet tarihinden başlamak üzere en geç bir ay içerisinde ücretsiz olarak verilir. Yukarıda anılan işlem süreçlerinde ve belge takdiminin öncesinde veya sonrasında öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Takdiminde; öğrencinin veya noter onaylı vekilinin BAİBÜ ÖİDB biriminde bulunması, nüfus cüzdanı/vatandaşlık kimlik kartının beyan edilmesi yeterlidir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top