2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının Güz Yarıyılında Uzaktan Eğitim Kapsamında Verilecek Dersler-Revize Edildi

21 Eylül 2021

Aşağıda detayları yer alan Senato Kararının 2. maddesinin uygulaması gereğince; 2021-2022 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında fakültemizin lisans programlarında uzaktan öğretim metoduyla okutulacak dersler belirlenmiş ve ekte paylaşılmıştır.

İlgili kanun hükümleri gereğince; yükseköğretim programlarında zorunlu ders kategorisinde bulunan, fen programlarımızda İngilizce, edebiyat programlarımızda Türkçe dilinde okutulan Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, İngilizce I ile Kariyer Planlama dersleri ve bu derslerin sınavları uzaktan eğitim kapsamında çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

 

* Bütün bölümlerimizin uzaktan öğretim metoduyla okutulması planlanan derslerinin listesi, 21/09/2021 itibariyle revize edilmiş, güncellenen listesi ekte paylaşılmıştır.

 

Covid-19 pandemisi nedeniyle öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak, programların yeterlilik kazanımlarından taviz vermemek adına YÖK tarafından yayınlanan “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Kılavuzu – 2021” “YÖK-Eğitim-Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulama Rehberi 2021” doğrultusunda düzenlenen BAİBÜ Senato Kararı kapsamında; 2021-2022 eğitim öğretim yılının güz yarıyılı için aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 • Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren yüz yüze başlamasına,
 • Her bir program için derslerin %40’ını geçmeyecek şekilde Senato tarafından belirlenen derslerin çevrimiçi yürütülmesine,
 • Uzaktan eğitim ile yapılan derslerin ara sınavlarının birimlerin ilgili kurulları kararıyla çevrimiçi veya yüz yüze yapılabilmesine, diğer bütün dersler için ara sınav, dönem sonu, bütünleme, tek-çift, azami öğrenim sonu sınavlarının yüz yüze yapılmasına, derslerin özelliğine göre ölçme değerlendirme yöntemlerinin, ödev, proje, sözlü sunum, küçük sınavlar ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici etkinliklerle zenginleştirilmesine ve bunların ara sınav ve/veya dönem sonu sınav sonuçlarına dahil edilmesine,
 • Ortak zorunlu derslerin ve sınavlarının uzaktan eğitim yöntemi ile yapılmasına,
 • Yüz yüze yapılacak derslerin öğrenci sayısı, fiziki koşullar, programların koşulları ve salgının seyri de dikkate alınarak, birimin ilgili kurulları kararıyla dönüşümlü veya şubelere bölünerek seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine,
 • Yüz yüze ders sürelerinin 30 dakikadan az 40 dakikadan fazla olmamasına, derslerin kesinlikle blok ders şeklinde yapılmamasına,
 • Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak derslerde mevzuat gereği öğrencilerin devam koşulunun aranmasına,
 • Aşı programına dahil ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce yaptıran ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi olan öğrencilerin dersleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip edilmesinin sağlanmasına,
 • Eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için öğrenci, akademik ve idari insan kaynağının yanı sıra Üniversitemiz yerleşkelerindeki tüm çalışanların Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden risk durumu/aşı/PCR testi kontrol ve taramasının etkin bir şekilde yapılmasına ve aşılamanın teşvik edilmesine,
 • Uygulama ağırlıklı programlarda kayıtlı öğrencilerin uygulamalara katılmak istememesi halinde kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilmesine,
 • Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerin tez danışmanları onayı alındıktan sonra Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurabilmelerine,
 • Küresel Salgın nedeniyle ülkemize gelemeyen uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda bulunan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilmesine,
 • Kronik rahatsızlığı olan öğretim elemanlarının talebi doğrultusunda birimlerin ilgili kurul kararıyla dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle verebilmelerine,
 • Covid-19 Danışma ve Koordinasyon Kurulu tarafından kampüs eğitim alanları, toplantı salonları, kütüphane, yemekhane, spor ve sosyal mekanlarda pandemi kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin alınacak kararların akademik ve idari birimler tarafından uygulanmasına karar verilmiştir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top