< < 2023 Yılı Ek Madde1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş İşlemleri

2023 Yılı Ek Madde1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş İşlemleri

28 Temmuz 2023

 

EK MADDE-1 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (2023 YILI)


Sevgili Öğrenci Adayları;

Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş kapsamında fakültemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, eğitim-öğretim sürecinizde başarılar dileriz. Başvuru ve öğrenci kayıt kabul sürecinin öncesinde, sonrasında gerçekleştirilecek işlemlerin detaylarıyla ortaya konulduğu bu makale, aday öğrencileri bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır;

   

   a) LİSANS PROGRAMLARIMIZ

Fakültemizin Fen Programlarında, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik; Edebiyat Programlarında ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Psikoloji Bölümleri eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren öğrenci alınması planlanmaktadır. 

Fakültemizde birinci (gündüz) öğretim programlarının yanı sıra; Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde ikinci (gece) öğretim programları da mevcuttur.

Fakültemizin Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji Bölümlerinde eğitim dili %100 Türkçe'dir. 

Fakültemizin Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde eğitim dili %100 İngilizce; Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir. Bu bölümlerimize kayıtlanan öğrenciler, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilmekte olan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine alınır. İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminin olağan eğitim öğretim süresi iki yarıyıl, azami süresi ise dört yarıyıldır. Azami süreyi aşan öğrenciler bölüme kabul edilmez ve ÖSYM tarafından eğitim dili %100 Türkçe olan benzer programa aktarılır. Belirtilen süreler içerisinde ingilizce hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlayanlar veya üniversitemizin düzenlediği ingilizce hazırlık sınıfı yeterlilik sınavında başarılı olanlar veya daha önceki yükseköğrenimlerinde ingilizce hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlamış olanlar lisans programı öğrenimine başlar.

 

    b) KONTENJAN, PUAN TÜRÜ, TABAN PUANI BİLGİLERİ

Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90'ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda yayımlanan öğrenci kontenjanının %30'u kadar Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş kontenjanı ayrılmaktadır. (Örneğin; 2021 Yılı ÖSYS kontenjanı 60 olan bir programa 18 öğrenci kontenjanı ayrılır.) Başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda aynı sayıda yedek aday belirlenir. Yatay geçiş yapmak istediğiniz programımızın ÖSYS kontenjanına, puan türüne ve taban puanına erişim için bağlantıyı İŞARETLEYİNİZ.

 

    c) ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

2023 Yılı Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihler aralığında üniversite bilgi yönetim sistemi platformundan çevrimiçi olarak yapılacaktır. E-başvuru sistemine erişim için bağlantıyı İŞARETLEYİNİZ. Posta, e-posta, kargo, faks aracılığıyla gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır. İlan edilen süreleri içerisinde çevrimiçi başvuruda bulunacak öğrenci adayları; kimlik, iletişim, öğrenim verilerini ve aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz, onaylı ve gerçeğine uygun biçimde bilişim sistemimize tanımlamakla yükümlüdür. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra başvuru yapılamaz ve başvuru dosyasına belge eklenemez.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine Tanımlanması Gereken Belgeler:

1-

  Fotoğraf 

  (Son altı ay içerisinde çekilen)

2-

  ÖSYM Sonuç Belgesi

  (ÖSYM aday işlemleri sistemi)

3-

  ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

  (ÖSYM aday işlemleri sistemi)

4-

  Öğrenci Belgesi

  (Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

5-

  Disiplin Durumu Belgesi

  (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

6-

  Daha Önce Ek Madde1 İle YG Yapmadığını Gösterir Belge

  (Diğer belgelerinde kayıtlanma şekli belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

7-

  Transkript Belgesi

  [Ara sınıflara başvuranlar için] (Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

8-

  Ders İçerikleri

  [Ara sınıflara başvuranlar için] (Üniversitesinin web sitesinden alınan)

9-

  Dil Yeterlik Belgesi

 [Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bölümlerimizin 2. veya 3. sınıfına başvuranlar için] (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuduğunu ve başarılı olduğunu gösterir belge veya YÖK tarafından tanınan ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi) *Hazırlık veya 1. sınıfa başvuruların Dil Yeterlik Belgesi ibraz edememesi durumunda yatay geçişi uygun görülen öğrenciler hazırlık eğitimine alınır. (Türkçe programlardan yapılacak başvurular ek-madde 1/18. madde kapsamında değerlendirilecektir.) 

       

    ç) BAŞVURU İNCELEME ve DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Adayların çevrimiçi sistemden ilettiği başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen "Ek Madde1 Usul ve Esasları" ile  "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi" nde belirtilen ilkeler çerçevesinde incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Belge-Veri İnceleme ve Ön Değerlendirme Süreci:

Bölüm komisyonlarımızca yapılan belge-veri incelemesi ve ön değerlendirme aşamasında sırasıyla aşağıdaki işlemler yürütülür; 

a) İlgili mevzuatlarında anılan merkezi yerleştirme puanını sağlayamayan, daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmış, sisteme tanımladığı verilerinde ve belgelerinde eksiği, onaysız belgesi, veri ile belgesi arasında uyumsuzluk bulunan adayların başvuruları gerekçesi açıklanarak geçersiz sayılır,

b) Başvurusu onaylanan adayın yükseköğrenime başladığı yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile başvurduğu bölümümüzün aynı yıldaki ÖSYS puan türü/taban puanı esas alınarak yatay geçiş kontenjanı statüsü-sıralaması belirlenir,

c) Asıl ve yedek kontenjana yerleşmeye hak kazanan, kazanamayan ve başvurusu geçersiz sayılan adayların bilgileri başvurduğu bölümüne-programına-sınıfına göre kategorize edilerek MS Excel dosyasına işlenir, komisyon tutanağına bağlanır, ıslak imzaları tamamlanır ve yazı ekinde Dekanlığa iletilir,

d) Belge-veri inceleme ve ön değerlendirme sonuçları, ilgili bölümün yatay geçiş komisyonunca ubys başvuru yönetimi modülüne tanımlanır, kaydedilir. 

Nihai Değerlendirme Sonuçlarının Belirlenmesi ve İlanı:

Fakülte Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen nihai değerlendirme ve sonuçlarının ilanı aşamasında sırasıyla aşağıdaki işlemler yürütülür; 

a) Ön inceleme-değerlendirme sonuçlarında eksik veya hatalı işlemin tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme-düzenleme yapılır,

b) Yatay geçiş değerlendirme sonuçları kesinleştirilir, kurul kararına bağlanır,

c) Ubys başvuru yönetimi modülünden ve fakülte web sitesinden ilan edilir.

 

Nihai değerlendirme sonuçlarına erişim için, başvurduğunuz bölümün/programın adını işaretleyiniz;

Sonuçlar, 24/08/2023 16:00'da ilan edilmiştir. 

BİYOLOJİ FİZİK KİMYA MATEMATİK 
PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ (I.Ö.) TARİH (I.Ö.) TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (I.Ö.) 
  SOSYOLOJİ (II.Ö.) TARİH (II.Ö.) TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (II.Ö.) 

  

    d) ÖĞRENCİ KAYITLARI

Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş kapsamında lisans programlarımıza yerleşmeye hak kazanan öğrenci adaylarının kayıt-kabul işlemleri fakültemizde yapılacaktır. 

 • Kayıt başvurusuna gelmeden önce, başvuru dilekçesi bilgisayar ortamında doldurulmalı ve gerekli belgelerin dökümü alınmalıdır.
 • Başvuru sırasında hazır bulunacak öğrenci, istenen belgeleri kontrol edilmek üzere kayıt yetkilisine ibraz etmelidir. Öğrencinin hazır bulunamadığı durumlarda ise noter onaylı vekâletnameye sahip vekili tarafından yapılan kayıt başvurusu işleme alınır.
 • Başvuru dilekçesi dışındaki diğer belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.
 • Posta, kargo, faks ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılacak kayıt başvuruları işleme alınmaz.
 • Aşağıda ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
 • Takvimde belirlenen süreler içinde kaydını yaptırmayan asıl adayın yerine yedek adayın kaydı alınır.
 • Aşağıda yazılı belgelerden herhangi biri ibraz edilemez ise kayıt yapılmaz.

   Yatay Geçiş Takvimi

  Online Başvuru Tarihleri

  01-15 Ağustos 2023 saat: 17.00'a kadar (On beş gün içerisinde)

  Sonuçların İlan Tarihi

  24 Ağustos 2023

  Asıl Öğrenci Kayıt Tarihleri

  04-08 Eylül 2023 (Beş gün içerisinde)

  Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri

  11-12 Eylül 2023 (İki gün içerisinde)

  Kayıt Yeri

  BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi İdari Birimler Binası Giriş Katı 02 No.lu Ofis

 

   Öğrenci Kayıt Kabul İşlemi İçin Gerekli Belgeler:
1)   Başvuru Dilekçesi   Dilekçeyi bilgisayar ortamında doldurmak üzere İNDİRİNİZ.
2)   T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı   (Aslı)
3)   Öğrenci Belgesi   (Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)
4)   Transkript Belgesi   [Ara sınıflara başvuranlar için] (Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)
5)   Disiplin Durumu Belgesi   (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)
6)   Daha Önce Ek Madde1 İle YG Yapmadığını Gösterir Belge   (Diğer belgelerinde kayıtlanma şekli belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)
7)   Dil Yeterlik Belgesi  [Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bölümlerimizin 2. veya 3. sınıfına başvuranlar için] (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuduğunu ve başarılı olduğunu gösterir belge veya YÖK tarafından tanınan ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi) *Hazırlık veya 1. sınıfa başvuruların Dil Yeterlik Belgesi ibraz edememesi durumunda yatay geçişi uygun görülen öğrenciler hazırlık eğitimine alınır.

                                                                                                                                                                                

    e) PROGRAMLARIMIZA KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN DİĞER ÜNİVERSİTESİNDEN KAYDININ SİLİNMESİ

Lisans programlarımıza kayıtlanan öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumundan kaydının silinmesine ilişkin işlem süreci, öğrenci kayıt-kabul tarihleri bitiminden sonra başlatılacaktır. Öğrenci, bu işlem için üniversitemize ve diğer üniversiteye ayrıca başvuruda bulunmayacaktır.

Kaydı kabul edilen öğrencilere ait bilgilerin yer aldığı liste fakültemizin resmi yazısının ekine iliştirilir, ilgili üniversitelere elektronik yazışma aracılığıyla iletilir. İlgili üniversite öğrencinin kayıt silme işlemini gerçekleştirir, verileri YÖKSİS veri tabanına aktarır, öğrenciye ait herhangi bir dosyayı ya da belgeyi göndermez.

 

    f) KREDİ VE NOT TRANSFERİ (Ders Eşdeğerliği ve Not İntibakı)

Öğretim dili "Türkçe" olan bölümlerimize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin ders eşdeğerlikleri ile not intibaklarına ilişkin çalışma süreci, öğrenci kayıt-kabul işleminden sonra başlatılacaktır. Bu kapsamdaki öğrenciler ayrıca başvuruda bulunmayacaktır.

Öğretim dili tamamen veya kısmen "İngilizce" olan bölümlerimize kayıtlanan öğrenciler arasından yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ya da ulusal/uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi bulunanların ders eşdeğerlikleri ile not intibaklarına ilişkin çalışma süreci, öğrenci kayıt-kabul işleminden sonra başlatılacaktır. Bu kapsamdaki öğrenciler ayrıca başvuruda bulunmayacaktır.

Öğretim dili tamamen veya kısmen "İngilizce" olan bölümlerimize kayıtlanan öğrenciler arasından yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almamış ya da ulusal/uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi bulunmayanların ders eşdeğerlikleri ile not intibaklarına ilişkin çalışma süreci, üniversitemizdeki ingilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıkları eğitim öğretim yarıyılının bitiminde başlatılacaktır. Bu kapsamdaki öğrenciler, hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra ilgili Bölüm Başkanlığımıza başvuruda bulunacaktır.

Değerlendirmeler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen "Ek Madde1 Usul ve Esasları" ile "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi" nde belirtilen hükümler çerçevesinde, ilgili bölüm komisyonlarımızca yapılmaktadır.  

Öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu dersi ile müfredatımızdaki eşdeğer dersin öğretim dili, içeriği, ulusal ve uluslararası kredi değeri esas alınarak ders eşdeğerliği yapılır, bu derslere ait başarı puanları BAİBÜ puantaj sistemine dönüştürülerek not intibakı gerçekleştirilir. Ön değerlendirme sonuçları ilgili bölüm komisyonu tutanağı ile Dekanlığa teklif edilir, nihai sonuçları ise Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir. Kredi ve not transferine alınan ders ve notu öğrencinin transkriptine yansıtılmak üzere, ders kayıtları süreci başlamadan önce fakülte öğrenci işleri koordinatörlüğünce otomasyon sistemine tanımlanır.

  

    g) BELGE TALEPLERİ ve BİLGİ EDİNME

 • Belge taleplerine ilişkin bilgiye erişim için TIKLAYINIZ.
 • Öğrenci başvuru formlarına erişim için TIKLAYINIZ.
 • Bölümlerimizin öğretim planına (müfredat) erişim için TIKLAYINIZ.
 • Bölümlerimizin ders içeriklerine erişim için TIKLAYINIZ.
 • Eğitim-öğretim etkinliklerine ilişkin bilgiye erişim için TIKLAYINIZ.
 • Danışmanlık takvimine erişim için TIKLAYINIZ.
 • Ders programı çizelgelerine erişim için TIKLAYINIZ.
 • Sınav programı çizelgelerine erişim için TIKLAYINIZ.

 

    ğ) ÖĞRENİM ÜCRETİ

Birinci (gündüz) öğretim programına kayıtlanan öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmazlar. İkinci (gece) öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının örgün veya açık öğretim programlarında öğrenci kaydı olupta ikinci üniversite kapsamında bölümlerimizin I. öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, lisans eğitim öğretim süresini sekiz yarıyılda tamamlayamayan birinci öğretim programı öğrenciler ders kayıtlarını yapmadan önce İş Bankasının yurt içindeki herhangi bir şubesine dokuz haneden oluşan öğrenci numarasını beyan ederek öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Öğrencilerin yatırması gereken öğrenim ücreti ders kayıtlanma ekranında görülebileceği gibi banka veri tabanında öğrenci numaralarının üzerine borç olarak tanımlanmaktadır.

 

    h) DERS KAYITLARI

Üniversiteye kayıtlanan öğrenci, kayıtlandığı yarıyıldan başlamak üzere mezun oluncaya kadar her yarıyıl başlangıcında katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra, akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları süresi içerisinde üniversite bilgi yönetim sistemi üzerinden derslerine ön kayıtlarını yapmak ve danışman onayına göndermekle yükümlüdür. Kredi ve not transferinde yer almayan alt yarıyıl derslerine kayıt önceliği verilmelidir. 

 

    ı) YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr veya e-devlet adresinden yapılacaktır.
 • Üniversitemizin bünyesinde (BOLU-Mengen ilçesi hariç) öğrenci yurdu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top