< < 2021 Yılı Kurumiçi - Yurtdışı - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri

2021 Yılı Kurumiçi - Yurtdışı - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri

03 Ağustos 2021

 

KURUM İÇİ - YURTDIŞI KURUMLARARASI - YURTİÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (2021 YILI)


Sevgili Öğrenci Adayları;

Kurumiçi - Yurtdışı Kurumlararası - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş kapsamında fakültemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, eğitim-öğretim sürecinizde başarılar dileriz. Başvuru ve öğrenci kayıt kabul sürecinin öncesinde, sonrasında gerçekleştirilecek işlemlerin detaylarıyla ortaya konulduğu bu makale, aday öğrencileri bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır;

 

    a) KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

Kurumiçi ve Yurtdışı Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları; Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakülte Kurulunun teklifi doğrultusunda Üniversite Senatosu kararı ile tespit edilmekte, Yurtiçi Kurumlararası yatay geçiş kontenjanı ise; Bölüm Başkanlığının, Fakülte Kurulunun önerisi, Üniversite Senatosunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenmektedir. Yeterli şartları taşıyan aday olması durumunda aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. YÖKSİS veri tabanından ilan edilen kontenjanlara erişim için bağlantıyı İŞARETLEYİNİZ.

 

    b) ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

2021 Yılı Kurumiçi - Yurtdışı Kurumlararası - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihler aralığında üniversite bilgi yönetim sistemi platformundan çevrimiçi olarak yapılacaktır. E-başvuru sistemine erişim için bağlantıyı İŞARETLEYİNİZ. Posta, e-posta, kargo, faks aracılığıyla gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır. İlan edilen süreleri içerisinde çevrimiçi başvuruda bulunacak öğrenci adayları; kimlik, iletişim, öğrenim verilerini ve aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz, onaylı ve gerçeğine uygun biçimde bilişim sistemimize tanımlamakla yükümlüdür. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra başvuru yapılamaz ve başvuru dosyasına belge eklenemez.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine Tanımlanması Gereken Belgeler:

1-

Fotoğraf 

(Son altı ay içerisinde çekilen)

2-

ÖSYM Sonuç Belgesi

(ÖSYM aday işlemleri sistemi veri tabanı)

3-

ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

(ÖSYM aday işlemleri sistemi veri tabanı)

4-

Öğrenci Belgesi

(Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

5-

Transkript Belgesi

(Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

6-

Disiplin Durumu Belgesi

(Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

7-

Ders İçerikleri

(Üniversitesinin web sitesinden alınan)

8-

%10 Başarı Dilimi Belgesi

[II. öğretimden I. öğretime başvuru yapanlar için] (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

9-

Hazırlık Sınıfı Durum Belgesi

[Hazırlık sınıfı olan bölümlerimize başvuru yapanlar için] (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

10-

YÖK Denklik Belgesi

[Yurtdışı kurumlararası kapsamında başvuru yapanlar için] (Islak imzalı veya e-onaylı)

11-

Dil Yeterlik Belgesi

[Kurum içi kapsamında, hazırlık sınıfı olan bölümlerimizin 3. ve 5. yarıyılına başvuru yapanlar için] (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)  *1. yarıyıla başvuran adaylar arasından yatay geçişi uygun görülen ve dil yeterlik belgesine sahip olmayanlar hazırlık eğitimine alınır.

       

    c) BAŞVURU İNCELEME ve DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Adayların çevrimiçi sistemden ilettiği başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunca belirlenen ilkeler çerçevesinde incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Belge-Veri İnceleme ve Ön Değerlendirme Süreci:

Bölüm komisyonlarımızca yapılan belge-veri incelemesi ve ön değerlendirme aşamasında sırasıyla aşağıdaki işlemler yürütülür; 

a) İlgili yönetmelikte anılan asgari GANO ve merkezi yerleştirme puanını sağlayamadığı, tanımladığı verilerde ve belgelerde eksiği, onaysız belgesi, veri ile belgesi arasında uyumsuzluk bulunduğu belirlenen adayların başvuruları gerekçesi açıklanarak geçersiz sayılır,

b) Başvurusu onaylanan adayın yüzlük sistemdeki genel ağırlıklı not ortalamasının % kırkı ile ÖSYM yerleşme puanının % altmışının toplamı esas alınarak yatay geçiş yerleşme puanı hesaplanır ve kontenjan statüsü-sıralaması belirlenir, (GANO %40 + ÖSYM Yerleşme Puanı %60 = Yatay Geçiş Başarı Puanı)

c) Asıl ve yedek kontenjana yerleşmeye hak kazanan, kazanamayan ve başvurusu geçersiz sayılan adayların bilgileri başvuru türüne-bölümüne-programına-yarıyılına göre kategorize edilerek MS Excel dosyasına işlenir, komisyon tutanağına bağlanır, ıslak imzaları tamamlanır ve yazı ekinde Dekanlığa iletilir,

d) Belge-veri inceleme ve ön değerlendirme sonuçları ubys başvuru yönetimi modülüne tanımlanır, kaydedilir, 

e) Ön değerlendirme sonuçları doğrultusunda yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların ders eşdeğerlikleri ile not intibakları düzenlenir, komisyon tutanağına bağlanır ve yazı ekinde Dekanlığa iletilir.

Nihai Değerlendirme Sonuçlarının Belirlenmesi ve İlanı:

Fakülte Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen e-başvuru dosyası incelemesi, nihai değerlendirme ve sonuçlarının ilanı aşamasında sırasıyla aşağıdaki işlemler yürütülür; 

a) Ön inceleme-değerlendirme sonuçlarında eksik veya hatalı işlem tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme-düzenleme yapılır.

b) Yatay geçiş değerlendirme sonuçları kesinleştirilir, kurul kararına bağlanır,

c) Ubys başvuru yönetimi modülünden ve fakülte web sitesinden ilan edilir,

d) Bölüm komisyonlarımızın düzenlediği ders eşdeğerlikleri ile not intibakları değerlendirilir, kurul kararına bağlanır.

Nihai değerlendirme sonuçlarına erişim için, başvurduğunuz bölümün/programın adını işaretleyiniz;  
BİYOLOJİ FİZİK KİMYA MATEMATİK  
PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ (I.Ö.) TARİH (I.Ö.) TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (I.Ö.)  
  SOSYOLOJİ (II.Ö.) TARİH (II.Ö.) TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (II.Ö.)  

  

    d) ÖĞRENCİ KAYITLARI

Kurumiçi - Yurtdışı Kurumlararası - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş kapsamında lisans programlarımıza yerleşmeye hak kazanan öğrenci adaylarının kayıt-kabul işlemleri fakültemizde yapılacaktır. 

  • Kayıt başvurusuna gelmeden önce, başvuru dilekçesi bilgisayar ortamında doldurulmalı ve gerekli belgelerin dökümü alınmalıdır.
  • Başvuru sırasında hazır bulunacak öğrenci, istenen belgeleri kontrol edilmek üzere kayıt yetkilisine ibraz etmelidir. Öğrencinin hazır bulunamadığı durumlarda ise noter onaylı vekâletnameye sahip vekili tarafından yapılan kayıt başvurusu işleme alınır.
  • Başvuru dilekçesi dışındaki diğer belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.
  • Posta, kargo, faks ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılacak kayıt başvuruları işleme alınmaz.
  • Aşağıda ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
  • Takvimde belirlenen süreler içinde kaydını yaptırmayan asıl adayın yerine yedek adayın kaydı alınır.
  • Aşağıda yazılı belgelerden herhangi biri ibraz edilemez ise kayıt yapılmaz.

Yatay Geçiş Takvimi

Online Başvuru Tarihleri

09-16 Temmuz 2021 (Yedi gün içerisinde)

Sonuçların İlan Tarihi

03 Ağustos 2021

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihleri

09-13 Ağustos 2021 (Beş gün içerisinde)

Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri

16-20 Ağustos 2021 (Beş gün içerisinde)

Kayıt Yeri

BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi İdari Birimler Binası Giriş Katı

 

Öğrenci Kayıt Kabul İşlemi İçin Gerekli Belgeler:

1-

Başvuru Dilekçesi

Dilekçeyi bilgisayar ortamında doldurmak üzere İNDİRİNİZ.

2-

T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı

(Aslı)

3-

Öğrenci Belgesi

(Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

4-

Transkript Belgesi

(Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

5-

Disiplin Durumu Belgesi

(Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

6-

Yatay Geçişte Sakınca Yoktur Belgesi

(Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

7-

%10 Başarı Dilimi Belgesi

[II. öğretimden I. öğretime başvuranlar] (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

8-

Hazırlık Sınıfı Durum Belgesi

[Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bölümlere başvuranlar] (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuduğunu ve başarılı olduğunu gösterir belge veya YÖK tarafından tanınan ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi)

9-

YÖK Denklik Belgesi

[Yurtdışı kurumlararası kapsamında başvuranlar] (Islak imzalı veya e-onaylı)

       

                                                                                                                                                                                

    e) KREDİ VE NOT TRANSFERİ (Ders Eşdeğerliği ve Not İntibakı)

Kurumiçi - Yurtdışı Kurumlararası - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş kapsamında lisans programlarımıza kayıtlanan öğrenciler, kredi ve not transferi işlemleri için ayrıca başvuruda bulunmayacaktır. Değerlendirmeler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi “Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

 

Öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu dersi ile müfredatımızdaki eşdeğer dersin öğretim dili, içeriği, ulusal ve uluslararası kredi değeri esas alınarak ders eşdeğerliği ve bu derslerine ait başarı puanları BAİBÜ puantaj sistemine dönüştürülerek not intibakı gerçekleştirilir. Ön değerlendirmeler ilgili bölüm komisyonu tutanağı ile Dekanlığa teklif edilir, nihai sonuçları ise Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir. Kredi ve not transferine alınan ders ve notu öğrencinin transkriptine yansıtılmak üzere, ders kayıtları süreci başlamadan önce ilgili birim yetkilisince otomasyon sistemine tanımlanır.

 

    f) ÖĞRENİM ÜCRETİ

Birinci (gündüz) öğretim programına kayıtlanan öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmazlar. İkinci (gece) öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının örgün veya açık öğretim programlarında öğrenci kaydı olupta ikinci üniversite kapsamında bölümlerimizin I. öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, lisans eğitim öğretim süresini sekiz yarıyılda tamamlayamayan birinci öğretim programı öğrenciler ders kayıtlarını yapmadan önce İş Bankasının yurt içindeki herhangi bir şubesine dokuz haneden oluşan öğrenci numarasını beyan ederek öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Öğrencilerin yatırması gereken öğrenim ücreti ders kayıtlanma ekranında görülebileceği gibi banka veri tabanında öğrenci numaralarının üzerine borç olarak tanımlanmaktadır.

 

    g) DERS KAYITLARI  /  ÖĞRETİM PLANLARI-KATALOGLARI

Üniversiteye kayıtlanan öğrenci, kayıtlandığı yarıyıldan başlamak üzere mezun oluncaya kadar her yarıyıl başlangıcında katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra, akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları süresi içerisinde üniversite bilgi yönetim sistemi üzerinden derslerine ön kayıtlarını yapmak ve danışman onayına göndermekle yükümlüdür. Kredi ve not transferinde yer almayan alt yarıyıl derslerine kayıt önceliği verilmelidir. Bir eğitim öğretim yarıyılı içerisinde fakültemizde gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili detaylı bilgilere erişim için "EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ"ni, haftalık ders programı çizelgelerini takip için “HAFTALIK DERS PROGRAMLARI”nı, sınav programı çizelgeleri için "SINAV PROGRAMLARI"nı, müfredatlarımızı ve ders içeriklerimizi öğrenmek için "ÖĞRETİM PLANLARI/KATALOGLARI"nı incelemeniz önerilir.

 

    h) YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

  • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr veya e-devlet adresinden yapılacaktır.
  • Üniversitesimizin bünyesinde (BOLU-Mengen ilçesi hariç) öğrenci yurdu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top