< < 2023 Yılı Kurumiçi - Yurtdışı - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri

2023 Yılı Kurumiçi - Yurtdışı - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri

08 Temmuz 2023

 

KURUM İÇİ - YURTDIŞI KURUMLARARASI - YURTİÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (2023 YILI)


Sevgili Öğrenci Adayları;

Kurumiçi - Yurtdışı Kurumlararası - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş kapsamında fakültemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, eğitim-öğretim sürecinizde başarılar dileriz. Başvuru ve öğrenci kayıt kabul sürecinin öncesinde, sonrasında gerçekleştirilecek işlemlerin detaylarıyla ortaya konulduğu bu makale, aday öğrencileri bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır;

 

    a) LİSANS PROGRAMLARIMIZ

Fakültemizin Fen Programlarında, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik; Edebiyat Programlarında ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Psikoloji Bölümleri eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren öğrenci alınması planlanmaktadır. 

Fakültemizde birinci (gündüz) öğretim programlarının yanı sıra; Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde ikinci (gece) öğretim programları da mevcuttur.

Fakültemizin Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji Bölümlerinde eğitim dili %100 Türkçe'dir. 

Fakültemizin Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde eğitim dili %100 İngilizce; Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir. Bu bölümlerimize kayıtlanan öğrenciler, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilmekte olan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine alınır. İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminin olağan eğitim öğretim süresi iki yarıyıl, azami süresi ise dört yarıyıldır. Azami süreyi aşan öğrenciler bölüme kabul edilmez ve ÖSYM tarafından eğitim dili %100 Türkçe olan benzer programa aktarılır. 

    

    b) KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

Kurumiçi ve Yurtdışı Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları; Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakülte Kurulunun teklifi doğrultusunda Üniversite Senatosu kararı ile tespit edilmekte, Yurtiçi Kurumlararası yatay geçiş kontenjanı ise; Bölüm Başkanlığının, Fakülte Kurulunun önerisi, Üniversite Senatosunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenmektedir. Yeterli şartları taşıyan aday olması durumunda aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. YÖKSİS veri tabanından ilan edilen kontenjanlara erişim için bağlantıyı İŞARETLEYİNİZ.

* Yükseköğretim Yürütme Kurulu' nun 25/08/2023 tarihli kararı uyarınca; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi' nin KKTC' deki yerleşkelerindeki programlarına kayıtlı olan T.C. uyruklu öğrencilerin, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde yurt içi kurumlararası yatay geçiş kontenjanlarına başvurmaları gerekmektedir.

 

    c) ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

2023 Yılı Kurumiçi - Yurtdışı Kurumlararası - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihler aralığında üniversite bilgi yönetim sistemi platformundan çevrimiçi olarak yapılacaktır. E-başvuru sistemine erişim için bağlantıyı İŞARETLEYİNİZ. Posta, e-posta, kargo, faks aracılığıyla gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır. İlan edilen süreleri içerisinde çevrimiçi başvuruda bulunacak öğrenci adayları; kimlik, iletişim, öğrenim verilerini ve aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz, onaylı ve gerçeğine uygun biçimde bilişim sistemimize tanımlamakla yükümlüdür. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra başvuru yapılamaz ve başvuru dosyasına belge eklenemez.

        Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine Tanımlanması Gereken Belgeler:

1-

  Fotoğraf 

  (Son altı ay içerisinde çekilen)

2-

  ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi

  (ÖSYM aday işlemleri sistemi veri tabanı)

3-

  ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

  (ÖSYM aday işlemleri sistemi veri tabanı)

4-

  Öğrenci Belgesi

  (Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

5-

  Transkript Belgesi

  (Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

6-

  Disiplin Durumu Belgesi

  (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

7-

  Ders İçerikleri

  (Üniversitesinin web sitesinden alınan)

8-

  %10 Başarı Dilimi Belgesi

  [II. öğretimden I. öğretime başvuru yapanlar için] (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

9-

  Hazırlık Sınıfı Durum Belgesi

  [Hazırlık sınıfı olan bölümlerimize başvuru yapanlar için] (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

10-

  Dil Yeterlik Belgesi

  [Kurum içi kapsamında, yabancı dille eğitim yapan programlarımızın 3. ve 5. yarıyılına başvuru yapanlar için] (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)  *1. yarıyıla başvuran adaylar arasından yatay geçişi uygun görülen ve dil yeterlik belgesine sahip olmayanlar hazırlık eğitimine alınır.

       

    ç) BAŞVURU İNCELEME ve DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Adayların çevrimiçi sistemden ilettiği başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi" nde belirtilen ilkeler çerçevesinde incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Belge-Veri İnceleme ve Ön Değerlendirme Süreci:

Bölüm komisyonlarımızca yapılan belge-veri incelemesi ve ön değerlendirme aşamasında sırasıyla aşağıdaki işlemler yürütülür; 

a) İlgili yönetmelikte anılan asgari GANO ve merkezi yerleştirme puanını sağlayamadığı, tanımladığı verilerde ve belgelerde eksiği, onaysız belgesi, veri ile belgesi arasında uyumsuzluk bulunduğu belirlenen adayların başvuruları gerekçesi açıklanarak geçersiz sayılır,

b) Geçerli başvurusu olan öğrenciler, 100’lük genel not ortalaması ile kayıtlı olduğu diploma programına kaydolduğu yılda, başvuru yaptığı diploma programının yerleştirme puan türünde ÖSYS/YKS’den aldığı yerleştirme puanının yüzde sekseni (%80) toplanması sonucu elde edilen değerlendirme puanına göre sıralanır (Değerlendirme Puanı = 100’lük not ortalaması + ÖSYS/YKS Puanı x 0,8). Değerlendirme puanının eşitliği halinde ÖSYS/YKS puanı yüksek olana öncelik verilir.

c) Asıl ve yedek kontenjana yerleşmeye hak kazanan, kazanamayan ve başvurusu geçersiz sayılan adayların bilgileri başvuru türüne-bölümüne-programına-yarıyılına göre kategorize edilerek MS Excel dosyasına işlenir, komisyon tutanağına bağlanır, ıslak imzaları tamamlanır ve yazı ekinde Dekanlığa iletilir,

d) Belge-veri inceleme ve ön değerlendirme sonuçları, ilgili bölümün yatay geçiş komisyonunca ubys başvuru yönetimi modülüne tanımlanır, kaydedilir. 

Nihai Değerlendirme Sonuçlarının Belirlenmesi ve İlanı:

Fakülte Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen nihai değerlendirme ve sonuçlarının ilanı aşamasında sırasıyla aşağıdaki işlemler yürütülür; 

a) Ön inceleme-değerlendirme sonuçlarında eksik veya hatalı işlem tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme-düzenleme yapılır,

b) Yatay geçiş değerlendirme sonuçları kesinleştirilir, kurul kararına bağlanır,

c) Ubys başvuru yönetimi modülünden ve fakülte web sitesinden ilan edilir.

 

Nihai değerlendirme sonuçlarına erişim için, başvurduğunuz bölümün/programın adını işaretleyiniz; 

Sonuçlar, 04/08/2023 12:15'de ilan edilmiştir.

BİYOLOJİ FİZİK KİMYA MATEMATİK 
PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ (I.Ö.) TARİH (I.Ö.) TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (I.Ö.) 
PSİKOLOJİ (Yurtdışı)  SOSYOLOJİ (II.Ö.) TARİH (II.Ö.) TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (II.Ö.) 

  

    d) ÖĞRENCİ KAYITLARI

Kurumiçi - Yurtdışı Kurumlararası - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş kapsamında lisans programlarımıza yerleşmeye hak kazanan öğrenci adaylarının kayıt-kabul işlemleri fakültemizde yapılacaktır. 

 • Kayıt başvurusuna gelmeden önce, başvuru dilekçesi bilgisayar ortamında doldurulmalı ve gerekli belgelerin dökümü alınmalıdır.
 • Başvuru sırasında hazır bulunacak öğrenci, istenen belgeleri kontrol edilmek üzere kayıt yetkilisine ibraz etmelidir. Öğrencinin hazır bulunamadığı durumlarda ise noter onaylı vekâletnameye sahip vekili tarafından yapılan kayıt başvurusu işleme alınır.
 • Başvuru dilekçesi dışındaki diğer belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.
 • Posta, kargo, faks ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılacak kayıt başvuruları işleme alınmaz.
 • Aşağıda ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
 • Takvimde belirlenen süreler içinde kaydını yaptırmayan asıl adayın yerine yedek adayın kaydı alınır.
 • Aşağıda yazılı belgelerden herhangi birisi ibraz edilemez ise kayıt yapılmaz.

        Yatay Geçiş Takvimi

  Online Başvuru Tarihleri

  17-21 Temmuz 2023 saat: 17.00'a kadar (Beş gün içerisinde)

  Sonuçların İlan Tarihi

  04 Ağustos 2023

  Asıl Öğrenci Kayıt Tarihleri

  14-18 Ağustos 2023 (Beş gün içerisinde)

  Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri

  21-25 Ağustos 2023 (Beş gün içerisinde)

  Kayıt Yeri

  BAİBÜ Gölköy Yerleşkesi, Fen Edebiyat Fakültesi İdari Birimler Binası Giriş Katı 02 No.lu Ofis

 

        Öğrenci Kayıt Kabul İşlemi İçin Gerekli Belgeler:

1-

  Başvuru Dilekçesi

  Dilekçeyi bilgisayar ortamında doldurmak üzere İNDİRİNİZ.

2-

  T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı

  (Aslı)

3-

  Öğrenci Belgesi

  (Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

4-

  Transkript Belgesi

  (Islak imzalı veya e-onaylı veya e-devlet barkotlu)

5-

  Disiplin Durumu Belgesi

  (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

6-

  Yatay Geçişte Sakınca Yoktur Belgesi

  (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

7-

  %10 Başarı Dilimi Belgesi

  [II. öğretimden I. öğretime başvuranlar] (Diğer belgelerinde belirtilmemiş ise ıslak imzalı veya e-onaylı)

8-

  Hazırlık Sınıfı Durum Belgesi

  [Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bölümlere başvuranlar] (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuduğunu ve başarılı olduğunu gösterir belge veya YÖK tarafından tanınan ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi)

    

    e) PROGRAMLARIMIZA KAYITLANAN ÖĞRENCİNİN DİĞER ÜNİVERSİTESİNDEN KAYDININ SİLİNMESİ

Lisans programlarımıza kayıtlanan öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumundan kaydının silinmesine ilişkin işlem süreci, öğrenci kayıt-kabul tarihleri bitiminden sonra başlatılacaktır. Öğrenci, bu işlem için üniversitemize ve diğer üniversiteye ayrıca başvuruda bulunmayacaktır.

Kaydı kabul edilen öğrencilere ait bilgilerin yer aldığı liste fakültemizin resmi yazısının ekine iliştirilir, ilgili üniversitelere elektronik yazışma aracılığıyla iletilir. İlgili üniversite öğrencinin kayıt silme işlemini gerçekleştirir, verileri YÖKSİS veri tabanına aktarır, öğrenciye ait herhangi bir dosyayı ya da belgeyi göndermez.

                                                                                                                                                                            

    f) KREDİ VE NOT TRANSFERİ (Ders Eşdeğerliği ve Not İntibakı)

Kurumiçi - Yurtdışı Kurumlararası - Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş kapsamındaki ders eşdeğerlikleri ile not intibaklarına ilişkin çalışma süreci, öğrencinin kayıt-kabul işleminden sonra başlatılacaktır. Bu işlemler için öğrenciler ayrıca başvuruda bulunmayacaktır.

Değerlendirmeler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi" nde belirtilen hükümler çerçevesinde, ilgili bölüm komisyonlarımızca yapılmaktadır.

Öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu dersi ile müfredatımızdaki eşdeğer dersin öğretim dili, içeriği, ulusal ve uluslararası kredi değeri esas alınarak ders eşdeğerliği ve bu derslerine ait başarı puanları BAİBÜ puantaj sistemine dönüştürülerek not intibakı gerçekleştirilir. Ön değerlendirmeler ilgili bölüm komisyonu tutanağı ile Dekanlığa teklif edilir, nihai sonuçları ise Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir. Kredi ve not transferine alınan ders ve notu öğrencinin transkriptine yansıtılmak üzere, ders kayıtları süreci başlamadan önce fakülte öğrenci işleri koordinatörlüğünce otomasyon sistemine tanımlanır.

 

    g) BELGE TALEPLERİ ve BİLGİ EDİNME

 • Belge taleplerine ilişkin bilgiye erişim için TIKLAYINIZ.
 • Öğrenci başvuru formlarına erişim için TIKLAYINIZ.
 • Bölümlerimizin öğretim planına (müfredat) erişim için TIKLAYINIZ.
 • Bölümlerimizin ders içeriklerine erişim için TIKLAYINIZ.
 • Eğitim-öğretim etkinliklerine ilişkin bilgiye erişim için TIKLAYINIZ.
 • Danışmanlık takvimine erişim için TIKLAYINIZ.
 • Ders programı çizelgelerine erişim için TIKLAYINIZ.
 • Sınav programı çizelgelerine erişim için TIKLAYINIZ.

 

    ğ) ÖĞRENİM ÜCRETİ

Birinci (gündüz) öğretim programına kayıtlanan öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmazlar. İkinci (gece) öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının örgün veya açık öğretim programlarında öğrenci kaydı olupta ikinci üniversite kapsamında bölümlerimizin I. öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, lisans eğitim öğretim süresini sekiz yarıyılda tamamlayamayan birinci öğretim programı öğrenciler ders kayıtlarını yapmadan önce İş Bankasının yurt içindeki herhangi bir şubesine dokuz haneden oluşan öğrenci numarasını beyan ederek öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Öğrencilerin yatırması gereken öğrenim ücreti ders kayıtlanma ekranında görülebileceği gibi banka veri tabanında öğrenci numaralarının üzerine borç olarak tanımlanmaktadır.

 

    h) DERS KAYITLARI

Üniversiteye kayıtlanan öğrenci, kayıtlandığı yarıyıldan başlamak üzere mezun oluncaya kadar her yarıyıl başlangıcında katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra, akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları süresi içerisinde üniversite bilgi yönetim sistemi üzerinden derslerine ön kayıtlarını yapmak ve danışman onayına göndermekle yükümlüdür. Kredi ve not transferinde yer almayan alt yarıyıl derslerine kayıt önceliği verilmelidir.

 

    ı) YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr veya e-devlet adresinden yapılacaktır.
 • Üniversitemizin bünyesinde (BOLU-Mengen ilçesi hariç) öğrenci yurdu bulunmamaktadır.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top