2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

23 Haziran 2022
 
2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

 

     Genel Bilgiler;

Tek Çift Sınavı: Tamamlamış olduğu öğretim planı çerçevesindeki dersleri içerisinden “ FD / FF / E ” notlarından biriyle başarısız olması ve(ya) derslerinin tamamından başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altında kalması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin öğrenim yarıyılını uzatmak zorunda kalmamasına yönelik açılan ve azami iki dersten katılınabilecek ek sınavlara tek-çift sınavı denir.

*** [ 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılı tek-çift sınavları yüzyüze gerçekleştirilecektir. ]

a) Tek-çift sınavları, güz ve bahar yarıyılının akademik takviminde ilan edilen tarihler aralığında, öğrencinin ve öğretim üyesinin diğer tek-çift sınavlarına katılımını engellemeyecek biçimde, sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi tarafından önerilen ve Bölüm Başkanlığınca uygun görülen gün, saat, yerde gerçekleştirilir.  

b) Tek-çift sınavı dersinin öğretim planındaki yarıyılına bakılmaksızın, başvuruda bulunulan eğitim-öğretim yarıyılında sınavı yapılır. (Öğretim planının güz yarıyılında yer alan bir dersin tek-çift sınavı bahar yarıyılında yapılabileceği gibi, bahar yarıyılı dersinin tek-çift sınavı da güz yarıyılında yapılabilir.)

c) Ders kaydı yapılmamış, devam koşulu yerine getirilmemiş dersler ile herhangi bir sınava tâbi olmaksızın yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar doğrultusunda değerlendirilen derslerin (Seminer - Bitirme Projesi - Bitirme Çalışması - Research Project - Grudation Project vb.) tek-çift sınavı yapılmaz.

d) Sınav sorumluları, ders alanının yeterliğine ve uzmanlığına sahip öğretim üyeleri arasından Bölüm Başkanlığınca belirlenir. 

e) Programlandırılan sınavına katılamayan veya sınav yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrenciye, akademik takvimde belirtilen tek-çift sınavı süreleri dışında mazeret sınavı yapılmaz. 

f) Sınavlar, sorumlu öğretim üyesinin gözetimi ve denetiminde, fakültemizin dersliklerinde gerçekleştirilir. Tek-çift sınavının sonucunda öğrenciye takdir olunan 0 ila 100 aralığındaki başarı değerlendirme puanı sınav sorumlusu öğretim üyesi tarafından ubys portalına işlenir.

g) Tek-çift sınavı sonucunda öğrenciye takdir edilen not, yarıyıl sonu notu yerine geçen nihai bir nottur. (Örneğin; tek-çift sınavı sonucunda "55" puan alan öğrencinin transkriptine "DD" notu tanımlanır.)

h) Sınav sonucunda başarısız olması nedeniyle mezun statüsü kazanamayan öğrenci, azami öğrenim süreleri ile sınırlı olması ve başvuruda bulunması kaydıyla sonraki eğitim-öğretim yarıyıl(lar)ında ders kaydı ve öğrenim ücreti ödemesi yapmaksızın tek-çift sınavına katılabilir.

ı) Bahar yarıyılının tek-çift sınavı neticesinde başarısız olan öğrenci, devamındaki yaz öğretiminden ders alamaz.

 

    Tek Çift Sınavı Başvuru Koşulları;

Öğrencinin tek-çift sınavına katılabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir;

1) Mezuniyet potansiyeli taşıyan son yarıyıl öğrencisi statüsünde bulunması,

2) 240 AKTS’den oluşan öğretim planındaki derslerinin tamamına kayıtlanmış olması,

3) Kayıtlandığı derslerinde devamsızlık notunun (DZ/NA) bulunmaması, (Alt yarıyıl öğrenimlerinde kayıtlanılarak devam koşulu yerine getirilmiş ve son notu devamsız olan dersin tek-çift sınavı yapılır.)

4) Lisans programını tamamlayabilmesi için asgari bir, azami iki başarısız dersinin bulunması ve(ya) derslerinin tamamından başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00’nin altında kalması,

5) Web sitemizden (aşağıda) ilan edilen tarihler aralığında ilgili Bölüm Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunması ve tek-çift sınavı hakkının tanınmış olması koşuluna bağlıdır.

Koşullarından birinin uygun olmaması durumunda, tek-çift sınavına girilemez.

 

      Tek Çift Sınavı Başvuru Süreci;

2021-2022 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında koşullarını sağlayan ve kayıtlandığı tüm derslerinin nihai notları transkriptine yansıyan öğrencilerin başvuruları elden teslim yoluyla kabul edilecektir. Başvuru için aşağıdaki işlem adımlarını izleyiniz; 

a) Mavi zemin vurgusuyla işaretli form alanlarındaki yönlendirici bilgi notunu siliniz, belirtilen alanları bilgisayar ortamında doldurunuz, yazıcıdan dökümünü alınız, tarafınıza ayrılan alanı imzalayınız, ( Forma erişim için İNDİRİNİZ. )

b) Sınava katılım koşullarına ilişkin durumunuzun incelenmesi için danışmanınızla görüşünüz, ıslak imzalı onayını isteyiniz,

c) Sınav sorumlusu öğretim üyesinin belirlenmesi için Bölüm Başkanı ile görüşünüz, ıslak imzalı onayını isteyiniz,

d) Sınav tarihi, saati ve yerinin tespiti için sınav sorumlunuzla görüşünüz, ıslak imzalı onayını isteyiniz,

e) Fakültemizin evrak kayıt birimine elden teslim ediniz.  

Yukarıda yazılı başvuru sürecinin yürütülmesi ve takibi ile ilgili sorumluluk, başvuruda bulunan öğrencinin yükümlülüğündedir. Belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenciler tek-çift sınavına katılamazlar.

 

    Sınavların Öncesinde İdari Birimlerimiz ve Öğretim Üyelerimizce Yürütülecek İşlem Protokolü;

 • [Sorumlu Birim: Fakülte Evrak Kayıt] Öğrenci başvuru formları bölüm bazında sınıflandırılır, UBYS üzerinden ilgili Bölüm Başkanlığına gönderilir.
 • [Sorumlu Birim: Bölüm Başkanlığı] Formlar yazı ekine iliştirilerek, sınav sorumlusu olarak belirlenen öğretim üyelerine görevlendirme yapılır.
 • [Sorumlu Birim: Fakülte Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü] Sınavın yapılacağı dersler, sınav sorumluları, katılımcı öğrencilerin verileri UBYS portalına tanımlanır.
 • [Sorumlu Kişi: Sınav Sorumlusu Öğretim Üyesi] Sınavlar, sorumlu öğretim üyesinin gözetimi ve denetiminde, başvuru formuna yazılan gün, saat ve salonda fakültemizde gerçekleştirilir.
 • [Sorumlu Kişi: Sınav Sorumlusu Öğretim Üyesi] Sınava katılan öğrencinin sınav evrakını 0 ila 100 puan aralığında değerlendirerek notunu UBYSye tanımlar, katıl(a)mayan öğrencinin not alanını boş bırakır ve sonuçları ilan eder. Not girişi yapılacak derslerin listesine erişim için yandaki işlem akışı takip edilir. ( UBYS / Öğretim Elemanı Sistemi / Öğr. Elemanı&Danışmanlık İşlemleri / Dönem: Bahar Tek Ders / Filtrele)

 

      Sınavların Sonrasında İdari Birimlerce Yürütülecek İşlem Protokolü;

 • [Sorumlu Birim: Fakülte Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü / Dekanlık İdari Birimler] Sınav sürecini başarıyla tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesine, listelenmesine, teklif edilmesine, kesinleştirilmesine ilişkin süreçler yürütülür. Aktif eğitim öğretim yarıyılının tek-çift sınavı sonrasında UBYS veri tabanından alınan mezun adaylarının listesi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir ve BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.
 • [Sorumlu Birim: Fakülte Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü / Dekanlık İdari Birimler] Katılım koşullarından herhangi birini sağlayamadığı belirlenen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır, notu iptal edilir.
 • [Sorumlu Birim: BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı] Diplomaların düzenlenmesine, basılmasına, güvenli elektronik imza ile onaylanmasına, teslimine ve öğrencinin ayrılış işlemlerinin başlatılmasına ilişkin süreçler yürütülür.
 • [Sorumlu Birim: Fakülte Temsilciliği / Öğrenci İşleri DB / Sağlık Kültür ve Spor DB / Kütüphane ve Dokümantasyon DB ] Ayrılış işlemleri sürecine yönelik değerlendirme ve e-onay aşamaları yürütülür. UBYS üzerinden gerçekleştirilen bu işlem akışına yönelik bilgiler, öğrencinin kurumsal e-posta adresine sistem mesajı olarak gönderilir. Ayrıca, öğrencinin UBYS uygulamasından izlenebilir. (UBYS / ÖĞRENCİ SİSTEMİ / Öğrenci Bilgi Ekranı / Diğer / Tarihçe Bilgileri)
 • Kurumumuza karşı mali, ekonomik, finansal ve hukuki yükümlülüklerini sağlamamış öğrencinin ayrılış işlemi onaylanmaz. (Öğrenim ücreti borcu bulunanlar, kurumumuzdan ödünç alınan kitapların/dokümanların/materyallerin iade etmeyenler vb.)
 • [Sorumlu Birim: BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı] Ayrılış işlemlerinde sorun bulunmayan öğrencilerin üniversitemiz ile ilişiği kesilir, mezuniyet tarihi UBYSye tanımlanır, bilgiler YÖKSİS veri tabanına aktarılır. Böylece mezuniyet belgesi, e-devletten sorgulanabilir/üretilebilir/kullanılabilir.
 • [Sorumlu Birim: BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı] Diplomalar ise, mezuniyet tarihinden itibaren başlamak üzere en geç bir ay içerisinde ücretsiz olarak verilir. Takdim sürecinin öncesinde ve sonrasında öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Takdiminde; öğrencinin veya noter onaylı vekilinin BAİBÜ ÖİDB biriminde bulunması, nüfus cüzdanı/vatandaşlık kimlik kartının beyan edilmesi yeterlidir.

 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavı Takvimi
 Başvuru Başlangıç  04 Temmuz 2022 - 13:00
 Başvuru Bitiş  05 Temmuz 2022 - 15:00
 Tek-Çift Sınavları  06-07-08 Temmuz 2022
 Not Girişleri  11 Temmuz 2022 - 13:00 (Son Gün)

  

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top