2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

20 Haziran 2021
 
2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavları

 

     Genel Bilgiler;

Tek Çift Sınavı: Tamamlamış olduğu öğretim planı çerçevesindeki dersleri içerisinden “ FD / FF / E ” notlarından biriyle başarısız olması ve(ya) derslerinin tamamından başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altında kalması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin öğrenim yarıyılını uzatmak zorunda kalmamasına yönelik açılan ve azami iki dersten katılınabilecek ek sınavlara tek-çift sınavı denir.

*** [BAİBÜ Senatosu kararı doğrultusunda; 2020-2021 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılı tek-çift sınavları uzaktan eğitim uygulaması kapsamında online (senkron-asenkron) olarak gerçekleştirilecektir.]

a) Tek-çift sınavları, güz ve bahar yarıyılının akademik takviminde ilan edilen tarihler aralığında, öğrencinin ve öğretim üyesinin diğer tek-çift sınavlarına katılımını engellemeyecek biçimde, sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi tarafından önerilen ve Bölüm Başkanlığınca uygun görülen gün, saat, yerde gerçekleştirilir.  

b) Tek-çift sınavı dersinin öğretim planındaki yarıyılına bakılmaksızın, başvuruda bulunulan eğitim-öğretim yarıyılında sınavı yapılır. (Öğretim planının güz yarıyılında yer alan bir dersin tek-çift sınavı bahar yarıyılında yapılabileceği gibi, bahar yarıyılı dersinin tek-çift sınavı da güz yarıyılında yapılabilir.)

c) Ders kaydı yapılmamış, devam koşulu yerine getirilmemiş dersler ile herhangi bir sınava tâbi olmaksızın yarıyıl içerisinde yapılan çalışmalar doğrultusunda değerlendirilen derslerin (Seminer - Bitirme Projesi - Bitirme Çalışması - Research Project - Grudation Project vb.) tek-çift sınavı yapılmaz.

d) Sınav sorumluları, ders alanının yeterliğine ve uzmanlığına sahip öğretim üyeleri arasından Bölüm Başkanlığınca belirlenir. 

e) Programlandırılan sınavına katılamayan veya sınav yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrenciye, akademik takvimde belirtilen tek-çift sınavı süreleri dışında mazeret sınavı yapılmaz. 

f) Sınavlar, senkronize veya asenkronize biçimde IBUZEM sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Tek-çift sınavının sonucunda öğrenciye takdir olunan 0 ila 100 aralığındaki başarı değerlendirme puanı, transkripte yansıtılmak üzere işleme alınır.

g) Tek-çift sınavı sonucunda öğrenciye takdir edilen not, yarıyıl sonu notu yerine geçen nihai bir nottur. (Örneğin; tek-çift sınavı sonucunda "55" puan alan öğrencinin transkriptine "DD" notu tanımlanır.)

h) Sınav sonucunda başarısız olması nedeniyle mezun statüsü kazanamayan öğrenci, azami öğrenim süreleri ile sınırlı olması ve başvuruda bulunması kaydıyla sonraki eğitim-öğretim yarıyıl(lar)ında ders kaydı ve öğrenim ücreti ödemesi yapmaksızın tek-çift sınavına katılabilir.

ı) Bahar yarıyılının tek-çift sınavı neticesinde başarısız olan öğrenci, devamındaki yaz öğretiminden ders alamaz.

 

    Tek Çift Sınavı Başvuru Koşulları;

Öğrencinin tek-çift sınavına katılabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir;

1) Mezuniyet potansiyeli taşıyan son yarıyıl öğrencisi statüsünde bulunması,

2) 240 AKTS’den oluşan öğretim planındaki derslerinin tamamına kayıtlanmış olması,

3) Kayıtlandığı derslerinde devamsızlık notunun (DZ/NA) bulunmaması, (Alt yarıyıl öğrenimlerinde kayıtlanılarak devam koşulu yerine getirilmiş ve son notu devamsız olan dersin tek-çift sınavı yapılır.)

4) Lisans programını tamamlayabilmesi için asgari bir, azami iki başarısız dersinin bulunması ve(ya) derslerinin tamamından başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00’nin altında kalması,

5) Web sitemizden (aşağıda) ilan edilen tarihler aralığında ilgili Bölüm Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunulması ve tek-çift sınavı hakkının tanınmış olması koşuluna bağlıdır.

Koşullarından birinin uygun olmaması durumunda, tek-çift sınavına girilemez.

 

      Tek Çift Sınavı Başvuru Süreci;

2020-2021 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında koşullarını sağlayan ve kayıtlandığı tüm derslerinin nihai notları transkriptine yansıyan öğrencilerin başvuruları, COVİD-19 pandemisine yönelik alınan tedbirler kapsamında birinci aşamada e-posta ile ikinci aşamada ise iadeli-taahhütlü posta yoluyla kabul edilecektir. Başvuru işlemleri için; 

a) Başvuru formunda belirtilen alanları bilgisayar ortamında doldurunuz, yazıcıdan dökümünü alınız, tarafınıza ait olan kısmı imzalayınız, ( Forma erişim için İNDİRİNİZ. )

b) Formu tarayıcı ile bilgisayarınıza aktarınız, e-posta iletinize ekleyiniz, e-postanızın konu başlığına; "2020-2021 Bahar Yarıyılı Tek Çift Sınavı Başvurusu / Bölüm Adı / Öğrenci Numarası / Ad-Soyad" yazınız,

c) 05 Temmuz 2021 saat: 13:00 ila 06 Temmuz 2021 saat: 17:00 tarihleri/saatleri aralığında Fakültemizin e-posta adresine [ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ] iletiniz,

d) Formun ıslak imzalı fiziki suretini, en geç 23 Temmuz 2021 tarihine kadar Fakültemize elden teslim ediniz veya iadeli-taahhütlü posta ile ulaştırınız, [ Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU / TÜRKİYE ]

e) 07 Temmuz 2021 saat: 16.00'a kadar kademeli olarak aşağıda yayımlanacak olan tek çift sınavı programını kontrol ediniz, senkronize sınav için programda yazılı sınav günü ve saatinde İBUZEM sisteminde online olunuz, asenkronize sınav için programda belirtilen gün ve saat aralığında sınav dokümanlarını İBUZEM sistemine yükleyiniz.  

Yukarıda yazılı başvuru sürecinin yürütülmesi ve takibi ile ilgili sorumluluğu, başvuruda bulunan öğrencinin yükümlülüğündedir. Belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenciler tek-çift sınavına katılamazlar.

 

 

    İdari Birimlerimizin Temsilcileri ve Öğretim Üyelerimizce Yürütülecek Sınav Protokolü;

 • Dekanlığımızın e-posta adresine iletilen öğrenci başvuru formları evrak kaydına alınır, incelenmesi ve sınav programının düzenlenmesi için e-bys ile Bölüm Başkanlıklarına gönderilir.
 • Başvuru, ilgili öğrencinin danışmanı tarafından incelenir, sınava katılım hakkına ilişkin değerlendirmenin sonucu bölümün program çizelgesi koordinatörüne bildirilir.
 • Ders alanının yeterliğine ve uzmanlığına sahip öğretim üyeleri arasından Bölüm Başkanlığınca belirlenen sınav sorumlusu öğretim üyesinin bilgileri, bölümün program çizelgesi koordinatörüne bildirilir.
 • Akademik takvimde belirtilen süreleri içerisinde, sınav sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim üyesi tarafından önerilen ve Bölüm Başkanlığınca uygun görülen gün ve saat aralığında, öğrencinin ve öğretim üyesinin diğer tek çift sınavlarına katılımını engellemeyecek biçimde programlandırılması kaydıyla bölümün program çizelgesi koordinatörünce sınav programı (Web ve İBUZEM Formatı) düzenlenir ve en geç 07 Temmuz 2021 saat: 14:00'a kadar e-posta ile Bölüm İdari Sekreterliği’ne iletilir. ( Sınav programı şablonuna erişim için İNDİRİNİZ. )
 • Bölüm İdari Sekreteri tarafından pdf formatına dönüştürülen sınav programı, web sitesinden yayımlanmak üzere site editörüne e-posta ile, görevlendirme tebligatı yapılmak üzere sınav sorumlusu öğretim üyelerine yazı ile iletilir.
 • Sınav programları 07 Temmuz 2021 saat: 16.00'a kadar kademeli olarak web sitesinden ilan edilir.
 • Senkron sınavlar, sorumlu öğretim üyesinin gözetimi ve denetiminde, programda yazılı gün ve saatte online olarak İBUZEM sistemi üzerinden gerçekleştirilir.
 • Ödev vb. etkinliklerin değerlendirmeye alındığı asenkron sınavlar ise programda yazılı tarih(ler) ve saatler aralığında İBUZEM sistemine doküman olarak yüklenmek suretiyle gerçekleştirilir.
 • Sınav evrakı vb. dokümanlar, sınav sorumlusu tarafından ivedilikle değerlendirilir, takdir olunan 0 ila 100 aralığındaki başarı değerlendirme puanı bilgisayar ortamında not bildirim formuna işlenir, dökümü alınır, imzalanır, öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığı’na iletilir. ( Not bildirim formuna erişim için İNDİRİNİZ. )
 • Not bildirim formları, sınav sorumlusu görevlendirme tebligatı yazısı, öğrenci başvuru evrakları Bölüm Başkanlığı’nın yazısına eklenir, Dekanlığa sunulur.
 • Sınav sonuçlarının transkripte yansıtılması işlemlerine ilişkin bildirimin yer aldığı Dekanlık yazısı, sınavların bitiminden itibaren iki iş günü içerisinde BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir.
 • Sınavın katılım koşullarına yönelik nihai kontrol işlemi ÖİDB yetkilisince yapılır, koşullarının uyumlu olması durumunda yedi iş günü içerisinde tek-çift sınavının notu transkripte yansıtılır, koşullarından herhangi birinin sağlanmadığı tespit edilirse sınav geçersiz sayılarak notu iptal edilir ve süreç tamamlanır.

 

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek-Çift Sınavı Takvimi
 Başvuru Başlangıç  05 Temmuz 2021 - 13:00
 Başvuru Bitiş  06 Temmuz 2021 - 17:00
 Tek-Çift Sınavları  08-09-10 Temmuz 2021
 Not Bildirim Formlarının Teslimi  12 Temmuz 2021 - 12:00 (Son Gün)

  

2020-2021 Bahar Yarıyılı Tek Çift Sınavları Programı
Biyoloji Fizik Kimya Matematik
Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı
 • Sınav programları, 07 Temmuz 2021 / 16:00'a kadar kademeli olarak yayımlanacaktır. 
 • Sınav programına erişim için "Bölüm" adını işaretleyiniz.
 • Sınav programı çizelgeleri, bölüm komisyonlarımızca düzenlenmektedir.

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top