İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Bölüm Tarihçesi:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün kurulmasına ilişkin teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/01/2020 tarihli toplantısında incelenmiş ve bölüm 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 2020 yılında kurulmuştur.

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programı, öğrencilere genel olarak edebiyat ve alana özel dersler aracılığıyla İngiliz edebiyatı hakkında temel bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Program İngiliz edebiyatının ana türlerini ve dönemlerini kapsayan dersleri içermektedir. Metin analizi ve eleştirisi, derslerin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Program ayrıca öğrencilere üniversite genelinde İngilizce Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat, dilbilim, beşeri bilimler ve fiziksel ve sosyal bilimler alanlarında seçmeli dersler sunmaktadır.

Müfredatın beşeri bilimler odaklı olması öğrencileri farklı alanlardaki mesleklere hazırlamaktadır: medya (TV ve gazete yazarlığı), yayıncılık, reklamcılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları, çeviri, dış işleri hizmetleri, tiyatro, film yapımcılığı ve İngiliz dili öğretimi ile ilgili meslekler bunlardan bazılarıdır. 

Program Hakkında Genel Bilgiler

İngiliz Dili ve Edebiyatı programı 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Öğrencilerin diğer bölümlerden almak zorunda oldukları zorunlu ve seçmeli dersler hariç, öğretim dili İngilizce'dir. Tüm öğrencilerden bölüm derslerine başlamadan önce, Hazırlık Atlama Sınavını başarı ile geçerek İngilizce dil yeterliliğini kanıtlamaları beklenmektedir. Sınavdan başarılı olanlar bölüm derslerine kayıt olarak eğitimlerine devam edebilirler. İngilizce Yeterlilik Sınavından başarısız olanlar ise Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde 1 (bir) yıl hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar. 

Kazanılan Yeterlilik

Lisans Diploması

Yeterlilik Düzeyi

QF-EHEA: 1

EQF-LLL: 6

Eğitim Dili

İngiliz Dili ve Edebiyatı programının eğitim dili İngilizce'dir.

Eğitim Türü

Tam zamanlı eğitim

Kayıt Koşulları

Öğrencilerin lisans programına kayıt olabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş geçerli bir lise diplomasına veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış diğer uluslararası diplomalara sahip olmaları gerekir. Öğrenciler, Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının İngiliz Dili 1 sınavında başarılı olmalıdır.

Uluslararası öğrenciler için kayıt/kabul koşulları:

Uluslararası Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Uluslararası Öğrenci Kabul Yönetmeliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından her akademik yıl için açıklanan Uluslararası Öğrenci Kabulüne ilişkin kriterlere uymak zorundadır.

Kurumlar Arası Kredi Transferleri İçin Gerekli Koşullar

Lisans programlarına yatay geçiş ve kurumlar arası kredi transferlerinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) düzenlemeleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen kriterlere uyulur. Ayrıntılı bilgi için lütfen İngiliz Dili ve Edebiyatı programı ile iletişime geçiniz.

Amaçlar ve Hedefler

Bölüm, öğrencilerin İngiliz edebiyatı ve kültürü üzerine disiplinler arası araştırma yapmak ve çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası akademik ve sosyal platformlarda uygulamak ve paylaşmak için gerekli beceri, yeterlilik ve bilgiyi edinmelerini ve çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Program Öğrenme Çıktıları

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler;

 • İngiliz edebiyatı ve kültürü hakkında temel teorik ve uygulamalı bilgileri aktarma becerisine sahip olurlar.
 • Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler hakkında temel teorik ve uygulamalı bilgileri açıklayabilirler.
 • İngiliz edebiyatı türlerini karakteristik özellikleriyle betimlemek ve bu türleri temsil eden metinleri tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilirler.
 • Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini karşılaştırır, aktarır ve sınıflandırabilirler.
 • İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak bireysel ve/veya ekip çalışması ile bilgi ve veri toplayabilir ve bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretim alanlarında kullanabilirler.
 • Disiplinler arası bir yaklaşımla ilgili teorileri uygulayarak edebi ve kültürel metinlerin eleştirel analizlerini sunabilirler.
 • İngiliz edebiyatı ve kültürü üzerine konuları ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretmek için gerekli olan güncel bilgi ve becerileri değerlendirebilir/tartışabilirler.
 • Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri uygulayabilirler.
 • Ulusal ve uluslararası profesyonel ve sosyal ortamlarda eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanır, bağımsız araştırma yapar, problemleri çözer ve nesnel araçları kullanarak sonuçları açıklayabilirler.
 • Müfredata ait ve müfredat dışı etkinliklere katılarak İngiliz edebiyatını, kültürünü, tarihini ve toplumunu inceleyerek iletişime ve farklı kültürleri öğrenmeye karşı yargılayıcı olmayan, saygılı ve açık bir tutum geliştirebilirler.
 • Temel evrensel değerleri benimser; iletişime ve öğrenmeye önyargısız, farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıflara saygılı, açık bir tutum geliştirebilirler.

Mezunların Mesleki Profilleri

Öğretmenlik sertifikasına sahip İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları, birçok devlet okulunda, özel okulda ve üniversitede İngilizce öğretmeni veya öğretim görevlisi olabilirler. Mezunlar ayrıca turizm, bakanlıklar, bankalar, devlet ve özel medya kuruluşları gibi kültürel ve edebi bilgi gerektiren işlerde çalışabilirler. Orta dereceli okullar ve akademik kurumlardaki pozisyonlarının yanı sıra çeşitli devlet ve özel şirketlerde, uluslararası ofislerde ve bakanlıkların Avrupa Birliği bölümlerinde görev alabilirler.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen diğer iş olanaklarını değerlendirebilirler:

 • Özel ve devlet kurumlarında (Bakanlıklar gibi) çevirmenlik
 • Turizm İşletmelerinde rehberlik ve yöneticilik
 • Medya; gazetelerde, haber ajanslarında, TV programlarında editörlük
 • Serbest Çevirmenlik, Tercümanlık
 • Edebi Eleştirmenlik
 • Yayın Dünyasında yazarlık ve editörlük
 • Reklamcılık ve Metinyazarlığı
 • Havayolları Şirketlerinde uçuş ya da yer hostesliği
 • Özel sektörde dış ticaret uzmanlığı

Programın Profili

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Her dönem, 30 AKTS'lik ders yüküne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır ve tüm program 240 AKTS ders yüküne sahiptir. İngiliz Dili ve Edebiyatı derslerinin yanı sıra İngiliz Kültürü Çalışmaları dersleri de verilmektedir. Programın %30’u seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplamda 20 AKTS karşılığı her biri 3 kredilik en az dört bölüm seçmeli dersi almaları gerekmektedir. Diğer seçmeli dersler üniversitenin/fakültenin seçmeli ders havuzundan seçilebilir.

Ayrıca, diğer bir mezuniyet şartı olarak, öğrencilerin programda belirtilen üniversitenin standart zorunlu derslerinden (AİT, TKD ve BEB kodlu dersler) başarılı olmaları gerekmektedir.

Bütün lisans dersleri bir yarıyıllık derslerdir ve sadece belirli yarıyıllarda açılırlar. Prensip olarak tek sayı kodlu dersler güz yarıyılında, çift sayı kodlu dersler ise bahar yarıyılında açılır. Lisans programında ön koşullu ders bulunmamaktadır; ancak öğrencilerin sırasına göre sonraki dönemlere kayıt yaptırmaları önemle tavsiye edilir.

Bölüm lisans dersleri teoriktir; ancak sınıf içi etkinlikler ve ev ödevleri ile derslerde edinilen bilgilerin uygulaması yoğun bir şekilde desteklenmektedir. Genellikle, birinci ve ikinci yıl zorunlu dersleri, öğrencinin çalışma alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri geliştirmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü sınıf dersleri ise İngiliz edebiyatının türlerini, dönemlerini, öne çıkan yazarlarını ve eserlerini edinilen bilgi ve beceriler ışığında incelemek üzere tasarlanmıştır. Bölüm seçmeli dersleri ise “Çeviri”, “İngiliz Kültürü Çalışmaları”, “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı” gibi diğer alanlara yönelen öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Notlandırma

Her dersin ölçme ve değerlendirme yöntemleri “Değerlendirme Yöntemleri” bölümünde tanımlanmaktadır. Öğrencilerin sınavları ve akademik puanları için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uygulanır.

Erasmus Değişim Programı için gerekli koşullar

Öğrenci, Erasmus Öğrenci Hareketliliği kapsamında ev sahibi Üniversitede eğitim süresini tamamladıktan sonra, aldığı dersleri ve notları gösteren transkripti ile İngiliz Dili ve Edebiyatı programına fakültemizde devam eder. Bu dersler ve notlar, Avrupa Birliği Ofisi tarafından sunulan ders denklik tablosu dikkate alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi not sistemine aktarılır. Ders denklik tablosu, program başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra Dekanlığa sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayından sonra evraklar işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilir. Öğrencinin dönüşü ile ilgili işlemler böylece tamamlanır.

Farabi Değişim Programı için gerekli koşullar

Farabi Değişim Programı kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün sunduğu bir veya iki yarıyıllık lisans programına başvuran öğrencilerin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Farabi Değişim Programına ilişkin protokol imzalayan yüksek öğretim kurumlarının İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydolmaları ve genel not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 2.7 olması gerekmektedir. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptıran ve Farabi Değişim Programına ilişkin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile protokol imzalayan yükseköğretim kurumlarının İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından açılan lisans programına başvuran öğrencilerin genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurum/kuruluşlarında almayı planladıkları derslerin kredi ve içerik açısından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde verilen derslere eşdeğer olup olmadığı başvuruların değerlendirilmesinde öncelikli olarak dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları

Öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler lisans diploması alırlar.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin 240 AKTS ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmaları ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne uymaları gerekmektedir.

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top