TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ / COURSE DESCRİPTİONS

BİRİNCİ YIL / BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

FIRST YEAR / FIRST SEMESTER (AUTUMN)

 

211001012006  Türkiye Türkçesi I (2+0+2)        ECTS: 3

 

Dilin tanımı, mahiyeti, kültürle ilişkisi, yazı dili, konuşma dili, dünyadaki diller ve Türkçenin yeri, Türkiye Türkçesinin tarihî gelişmesi, Türkiye Türkçesinin “ses bilgisi”.

 

211001012006  Turkey Turkish-I (2+0+2)        ECTS: 3

Description, content of the language, its relation with the culture, spoken language and literary  language. Languages  on the World and place of Turkish, historical development of Turkish language, especially Turkey Turkish, "Phonology" of Turkey Turkish.

211001052006 Türk Dili Tarihi I  (2+0+2)        ECTS: 3

 

Dilin iç ve dış tarihi. Türk dilinin doğuşu ve akraba diller meselesi; Ural Altay dilleri teorisi, Altay dilleri teorisi. Türk dilinin tarihî devreleri ve tarihî lehçelerin doğuşu. Ön Türkçe, Orta Türkçe, Eski Bulgar Türkçesi.

211001052006 History of Turkish Language-I  (2+0+2)      ECTS: 3

General information about external and internal History of languages. Theories about birth of  Turkish language and relative languages of it: The theory of Uralic and Altaic languages, the theory of Altaic languages. Historical periods of Turkish language: Pre-Turkic, Proto Turkic, Old Bulgarian Turkish.

211001072006 Yazılı ve Sözlü Anlatım I (2+0+2)             ECTS: 3

 

Konuşma dili, yazı dili. Dilde ortaya çıkan farklılaşmalar ve sebepleri (ağız, şive, lehçe). Kompozisyon kavramı. Yazma ve konuşma uygulamaları. Türkçede anlatım bozuklukları; imlâ ve noktalama.

 

211001072006 Written and Oral Composition-I (2+0+2) ECTS: 3

Speaking language, writing language. Reasons and variations in language (mouth, accent, dialect). Composition concepts. Pratics in writing and speaking. Deformation of expression in Turkish; spelling and punctuation.

 

211001092006 Eski Türk Edebiyatına Giriş I (2+0+2)     ECTS: 3

 

Divan edebiyatı ve gelenekten faydalanma nedir? Edebî şekiller. Bu edebî şekillerden şiirler okutulması, öğrencilerin kelime öğrenmesi hedef alınarak, beyitlerin nesre çevrilmesi.

211001092006 Introduction to Classical Turkish Literature-I  (2+0+2)   ECTS: 3

What is classical literature and what is the use of tradition? "Kaside, gazel, mesnevi, murabba, terci-bend, terkib bend",  and "muhammes". Sample poems; transforming the lines into prose.

211001112006 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I   (2+0+2)                         ECTS: 3

Yeni Türk Edebiyatı sahasının belirlenmesi; sınırları; bu sahada en çok kullanılan metotlar ve nazımla ilgili temel terimlerin açıklanması; çeşitli metinlerle (nazım) ilgili uygulamalar.

211001112006 Introduction to Modern Turkish Literature-I  (2+0+2)   ECTS: 3

Determining the field of Modern Turkish Literature and its limits; the methods which have been used mostly in this area; explaining of the basic terms related to poetry and prose; applications on different texts.

211001132006 Türk Halk Edebiyatına Giriş I  (2+0+2)               ECTS: 4

Türk Halk Edebiyatı kavramı tanımı, kapsamı, Türk Halk Edebiyatı hakkında genel bilgiler.

211001132006 Introduction to Turkish Folk Literature-I  (2+0+2) ECTS: 4

Definition of "Turkish Folk Literature" concept, genaral knowledge of Turkish folk literature.

211001152006 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0+2)           ECTS: 2

Atatürk dönemindeki siyasî, askerî, sosyal, ekonomik ve kültürel olaylar.

211001152006 Atatürk’s Principles and History of Reforms-I (2+0+2)   ECTS: 2

Political, military, social, economics, cultural events in the periods of Atatürk.

211001192006 İngilizce I (3+0+3)    ECTS: 4

İngilizce gramer bilgisi ve temel İngilizce becerileri.

211001192006 English-I (3+0+3)      ECTS: 4

English grammer knowledge and basic language skills.

211001232008 Osmanlı Türkçesi I (3+0+3)   ECTS: 5

 

Arap harfli Türk alfabesinin öğretilmesi. Harflerin yazılmasına dair belli başlı imlâ ve gramer kaidelerinin öğretilmesi, okuma yazma alışkanlığının kazandırılması.

 

211001232008 Ottoman Turkish-I (3+0+3)    ECTS: 5

 

Teaching Turkish alphabet with Arabic letters. To teach some of the specific principles of grammatical rules based on writing letters, redound the skill for writing and reading.

 

 

BİRİNCİ YIL / İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

FIRST YEAR / SECOND SEMESTER (SPRING)

211001022006 Türkiye Türkçesi II (2+0+2)   ECTS: 3

Türkiye Türkçesinin "Şekil Bilgisi", kök, ek ve bunların ilişkisi, kelime yapımı, kelime çeşitleri ve özellikleri.

211001022006 Turkey Turkish-II  (2+0+2)    ECTS: 3

"Morphologh" of Turkey Turkish; roots and affixes and their relations; structure and characteristics of the words.

211001062006 Türk Dili Tarihi II (2+0+2)    ECTS: 3

Türk dilinin tarihî devrelerinden Eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi (Göktürk, Uygur), Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesine geçiş. Çağdaş Türk lehçelerinin doğuşu.

211001062006 History of Turkish Language-II (2+0+2)  ECTS: 3

Development of Turkish language. Historical periods of Turkish language: Old Turkish (Göktürk and Uighur), Middle Turkish (Karakhanid, Khwarezm, Kiptchak, Old Anatolian Turkish), New Turkish (Ottoman, Chagatai) and Modern Turkish: Appearence of modern dialects in Turkish language.

211001082006 Yazılı ve Sözlü Anlatım II (2+0+2)    ECTS: 3

Sözlü ve yazılı kompozisyon. Kompozisyonda plân ve üslup. Sözlü kompozisyon türleri üzerinde çalışma ve uygulamalar (Hitabet, konferans, açık oturum, forum...). Yazılı kompozisyon türleri üzerinde çalışma ve uygulamalar (Dilekçe, mektup, deneme, fıkra, makale, hayat hikâyesi...)

 211001082006 Written and Oral Composition-II (2+0+2)   ECTS: 3

Written and oral composition, planning and style in composition, exercies on oral composition,  exercies on written composition, (letter, petition, essay, anecdote, article, biography.)

211001102006 Eski Türk Edebiyatına Giriş II (2+0+2)   ECTS: 3

Aruz ve edebî sanatlar. Beyitlerin vezni ve sanatları bulunurken nesre çevirisinin yapılması.

211001102006 Introduction to Classical Turkish Literature-II (2+0+2)   ECTS: 3

Prosody and literary arts. Prosody with its application.

211001122006 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II   (2+0+2)   ECTS: 3

Yeni Türk Edebiyatının kronolojik gelişmesi dönemleri, temsilcileri ve nesirle ilgili temel terimlerinin açıklanması; çeşitli metinlerle (nesir) ilgili uygulamalar.

211001122006 Introduction to Modern Turkish Literature-II   (2+0+2)   ECTS: 3

 The cronoligical progress of Modern Turkish Literature; its periods and represantatives; applications on different texts

 

211001142006 Türk Halk Edebiyatına Giriş II   (2+0+2)    ECTS: 4

Halk nazmı ve halk nesri kavramlarının izahı. Halk nazmının şekil ve tür problemleri. Koşma, mani, türkü, destan, semai, varsağı ve aruzlu türlerin örneklerle açıklanması. Halk nesrine örnekler verilmesi.

211001142006 Introduction to Turkish Folk Literature-II  (2+0+2)   ECTS: 4

Explanation of the "folk verse" and "folk prose" concepts. Structural and typical problems of Folk Prose. Explanation with explicit examples of the prosodial types, such as "Koşma, Mani, Türki, Destan, Semai, Varsağı". Some examples for folk prose. 

211001162006 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2+0+2)    ECTS:2

Atatürk dönemindeki siyasî, askerî, sosyal, ekonomik ve kültürel olaylar. Atatürkçülüğün tanımı, kapsamı. Atatürk ilke ve inkılâpları.

211001162006 Atatürk’s Principles and History of Reforms-II (2+0+2)    ECTS:2

Political, military, social, economics, cultural events in the periods of Atatürk. Description and contents of Atatürkism. Atatürk’s Principle and Revolutions.

211001202006 İngilizce II (3+0+3)    ECTS: 4

İngilizce gramer bilgisi ve temel ingilizce becerileri.

211001202006 English-II (3+0+3)     ECTS: 4

English grammer knowledge and basic language skills.

211001242008 Osmanlı Türkçesi II (3+0+3)    ECTS: 5

Arapça ve Farsça ön ve son ekler, sayılar, ebced, harf-i cerler, Arapça kelimelerde kök bulma ve yeni kelime, müştak türetme işlemlerinin öğretilmesi.

211001242008 Ottoman Turkish-II (3+0+3)    ECTS: 5

Arabic and Persian affixes, numerals, ebced, Arabic particles. Finding the roots in the structure of Arabic words and new words, and teaching word analyses.

 
İKİNCİ YIL / ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

SECOND YEAR/ SECOND SEMESTER (SPRİNG)

211002012007 Türkiye Türkçesi III  (2+0+2)   ECTS: 3

Kelime grupları ve cümlenin öğeleri; tanımları, özellikleri, işlevleri, kullanılışları. Cümle türleri, cümle tahlili ve metinler üzerinde uygulama çalışmaları.

211002012007 Turkey Turkish-III  (2+0+2)   ECTS: 3

Word groups and constituents of sentence, analysis, characteristics, functions. Types of sentence, sentence analysis. Practical analysis of texts.

211002052007 Eski Türkçe I (2+0+2)  ECTS: 4

Köktürk dönemi hakkında tarihî bilgiler. Eski Türkçenin teşekkülü, gelişimi ve Tarihî Türk Lehçeleri arasındaki yeri. Orhun Türkçesini temsil eden eserler. Bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden seçilmiş metinlerden hareketle Orhun Türkçesinin ses, şekil ve cümle özellikleri.

211002052007 Old Turkish-I (2+0+2)   ECTS: 4

Historical information about Kokturks. Formation and development of Ancient Turkish language; and its place among Historical Turkish dialects. Works representing Orkhon Turkish. Studies on the those works. Phonologic, morphologic and syntactic characteristics of Orkhon Turkish form in the selected works of that period.

211002072007 Eski Anadolu Türkçesi I   (2+0+2)   ECTS: 3

Eski Anadolu Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri. Devrin edebî şahsiyetleri ve eserlerine kısaca bakış.

211002072007 Old Anatolian Turkish-I  (2+0+2)   ECTS: 3

Formation and development of Old Anatolian Turkish and its place among the other historical Turkic dialectes. Litterary men and their works of the period.

211002092007 Eski Türk Edebiyatı I  (2+0+2)    ECTS: 4

XIII. ve XIV. yüzyıllara edebî yönden genel bir bakış. Âşık Paşa, Nesimî ve Kadı Burhaneddin'in hayatı, edebî kişiliği ve şiirlerinden örnekler. Ayrıca Nesimî anlatılmadan tasavvuf hakkında genel bir bilgi.

211002092007 Classical Turkish Literature-I (2+0+2)   ECTS: 4

General view of XIIIth and XIVth centuries. Life, literary  personality and examples from his poems of Aşık Paşa, Nesimi and Kadı Burhaneddin. İn addition before Nesîmî, general information about sufism. 

211002112007 Yeni Türk Edebiyatı I  (2+0+2)   ECTS: 4

1839-1896 yılları arasında ortaya çıkan Türk Edebiyatının kronolojik gelişmesi; ekolleri; önemli temsilcileri ve seçme metinlerin uygulanması.

 

211002112007 Modern Turkish Literature-I (2+0+2)   ECTS: 4

Applying the cronological development of Turkish literature appearing between 1839-1896, its agents, ecols and tasks selected.

211002132007 Türk Halk Edebiyatı I   (2+0+2)    ECTS:3

Halk nesri ve problemleri. Masal, destan, mitoloji, halk hikâyesi, efsane, fıkra.

211002132007 Turkish Folk Literature-I (2+0+2)   ECTS:3

Turkish folk prose and problems; Fairy tale, fable, epic poem, myth, folk story, legend, anecdote.

211002272008 Osmanlı Türkçesi III   (3+0+3)    ECTS: 5

Osmanlı Türkçesine geçmiş Arapça kelime ve şekiller ana başlığı altında aslî ve zaid harfler, aksam-ı seb'a kelime türleri, kelimelerin çokluk şekilleri, izafet, edatlar ve birleşik şekillerin verilmesi.

211002272008 Ottoman Turkish-III (3+0+3)    ECTS: 5

Under the main title of Arabic loan words and forms in Ottoman Turkish: Essential and  servile letters, types of  words, plural forms of words, construction of one word with another, prepositions, postpositions and compaund forms.

211002162007 Meslekî İngilizce I (2+0+2) Seçmeli    ECTS: 2

Öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere, sosyal bilimlerle ilgili ingilizce terimleri öğrenmelerinin sağlanması, bu sayede alanlarıyla ilgili İngilizce literatürü takip etmelerinin kolaylaştırılması.

211002162007 Profesional English-I (2+0+2) Elective  ECTS: 2

Based on Turkish language and literature, obtaining English terms related to social sciences, so that students will easily fallow the English literature in their area of interest.

211002172007 Farsça I (2+0+2)  Seçmeli  ECTS: 2

Farsça gramer kaideleri, bazı basit parçalar üzerinde okuma ve tercüme çalışmaları.

211002172007 Persian-I (2+0+2) Elective  ECTS: 2

Studying the principles of Persian grammar, and some of the simple pieces of reading and translation.

211002192007 Güzel Konuşma ve Yazma Teknikleri (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Öğrencilere güzel konuşma ve yazma tekniklerinin öğretilerek, onlara bu konuda beceri kazandırılması.

211002192007 Techniques in Rhetoric Speaking and Writing (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Providing a skill to the students by means of teaching the techniques of rhetoric in speaking and writing.

 

211002212007 Türk Kültür Tarihi (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Kültürün tanımı. Türk kültürünün en eski dönemleri. Kültür tarihçilerinin değerlendirmeleri. Türk kavminin gelişme çağları. Yazılı ve sözlü kültür yadigârları.

211002212007 History of Turkish Culture (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Definition of culture. Oldest periods of the Turkish culture. Evaluations by cultural historians. Development periods of the Turkish people, written and oral souvenirs.

211002232007 İletişim ve Edebiyat (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

İletişim ve edebiyat sahalarının ortak noktalarını inceleyen akademik ölçütlerin teşkil edilmesi; medya-okuryazarlığı, senaryo ve teknikleri, iletişimin edebî yönleri gibi konuların incelenmesi. İletişim ve sanat çalışmaları (radyo, tv, gazete, sinema, bilgisayar...); metinler üzerinde pratik çalışmalar.

211002232007 Communication and Literature (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Searching the common points between the fields of communication and literature; criticizing the media; scenario techniques and literary aspects of communication. Theory of literature and communication (radio, tv, newspaper, cinema, computer...); practical studies at texts.

211002252007 Türkolojiye Giriş (2+0+2) Seçmeli    ECTS: 2

Türkolojinin tanımı, alanı, Türkoloji çalışmalarının başlangıcı. Türkoloji çalışmalarının tarihî, bugünkü durumu, ülke Türkolojileri, Türkiye ve Türk dünyası Türkolojisi.

211002252007 Introduction to the Turkology (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Description, scope and origin of Turkology. Past and today of Turkology studies; Turkologies as per countries; Turkology of Turkey and Turkish world.

211002292013 Türk Kültüründe İnanç ve İnanışlar (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Türk kültürüne etki eden Şamanizm, Maniheizm, Budizm ve İslam ile ilgili inanç ve inanışların günümüz halk kültürüne etkileri.

211002292013 Faith and Beliefs in Turkish Culture (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Shamanism, Manichaeism, Buddhism and Islam influences. The effects of today's popular culture, beliefs and beliefs related to them.

 
İKİNCİ YIL / DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

SECOND YEAR/ FOURTH SEMESTER (SPRİNG)

 

211002022007 Türkiye Türkçesi IV  (2+0+ 2)   ECTS: 3

Cümle tahlilleriyle cümlenin öğelerinin, kelime gruplarının ve çeşitlerinin öğrenciye kavratılması.

211002022007 Turkey Turkish-IV (2+0+ 2)   ECTS: 3

To provide the elements of sentence by analysing, groups of words and kinds.

211002062007 Eski Türkçe II   (2+0+2)   ECTS: 4

Uygur Dönemi hakkında tarihî bilgiler. Uygur Türkçesinin ağızlarını temsil eden eserler. Bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden seçilmiş metinlerden hareketle ses, şekil ve cümle özelliklerinin incelenmesi. Edebî  metinleri, gramer özellikleri ve edebî yönden değerlendirme.

211002062007 Old Turkish-II (2+0+2)   ECTS: 4

Historical information about the period of Uighur works representing the dialects of Uighur Turkish. Studies on such works. Phonologic, morphologic and syntactic characteristics of Uighur Turkish form in the selected works of that period. Evaluation of literary works according to their grammar and literary characteristics.

211002082007 Eski Anadolu Türkçesi II  (2+0+2)  ECTS: 3

Eski Anadolu Türkçesinde yazı ve imlâ. Ses ve şekil bilgisi. Devrin eserleri üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları.

211002082007 Old Anatolian Turkish-II (2+0+2)   ECTS: 3

Alphabet, Inscription and orthography in the Old Anatolian Turkish. Fonetics and morphology. Reading, transceription and translation studies and practises on the original texts.

211002102007 Eski Türk Edebiyatı II  (2+0+2)    ECTS: 4

XV. yüzyıla edebî yönden genel bir bakış. Şeyhi, Ahmed Paşa ve Necati'nin hayatı, edebî kişiliği ve şiirlerinden örnek metinler.

211002102007 Old Turkish Literature-II (2+0+2)    ECTS: 4

General view of XVth century point of literary life. Literary personality and examples from his poems of Şeyhi, Ahmet Paşa and Necati. 

211002122007 Yeni Türk Edebiyatı II  (2+0+2)   ECTS: 4

Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemleri, devri hazırlayan sebepler, müesseseler, yenilikler, yeni türler, devrin belli başlı şahsiyetleri ve bu şahsiyetlerin eserlerinden örnekler.

211002122007 Modern Turkish Literature-II (2+0+2)   ECTS: 4

The couses, establishment, new appearing newnesses the important people and examples from  them of the term of Tanzimat and Servet-i Fünûn. 

211002142007 Türk Halk Edebiyatı II   (2+0+2)   ECTS: 3

Tasavvuf kavramı ve tasavvuf tarihi. Önemli mutasavvıflar ve fikirleri. Tasavvufî ıstılahlar.

211002142007 Turkish Folk Literature-II (2+0+2)   ECTS: 3

The concept of sufizm and History of sufizm. Islamic mysticism and sufi literature, word or expression.

211002282008 Osmanlı Türkçesi IV   (3+0+ 3)   ECTS: 5

Osmanlı Türkçesine geçmiş Farsça kelime ve şekiller ana başlığı altında izafet türemiş isimler ve sıfatlar ile birleşik kelimeler ve edatların işlenmesi.

211002282008 Ottoman Turkish-IV (3+0+3)   ECTS: 5

Under the main title of Persian loan words and forms in Ottoman Turkish: Construction of one noun with another, nouns and adjective with compaund words, prepositions and postpositions

211002182007 Farsça II (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 2

Farsça gramer kaideleri, çağdaş İran edebiyatından bazı parçalar üzerinde okuma ve tercüme çalışmaları.

211002182007 Persian-II (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Studying the principles of Persian grammar, some of the simple pieces of reading and translation in modern Iranian literature.

211002222007 Türk Dilinin Kaynakları (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Başlangıçtan bugüne Türk dilinin belli başlı kaynakları ve üzerinde yapılmış çalışmalarla Türk dilinin çağdaş lehçeleri ve ağızları üzerinde yapılmış çalışmalar hakkında bilgiler.

211002222007 The Sources of Turkish Language (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Memorial ancient works from ancient periods of Turkish; studies and works on such memorial ancient works. Important researches, works and publications on modern Turkish language.

211002262007 Dil ve Kültür (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Dilin tanımı. Kültürün tanımı, Dil ve kültürün ilişkisi. Dilin sosyalleştirme, anlaşma, iletişim, kültür taşıma işlevleri. Türk Dünyasında dil birliğinin önemi.

211002262007 Language and Cultur (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Language’s definition. Cultur’s definition. Language and culture relationships. Socialization, communication and culture-carrying functions of language; the significance of language solidarity in Turkish world.

 211002342013 Türk Mitolojisi  (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Mitoloji kavramı, tanımı, Türk mitolojisi, Şamanist mitoloji, din-mitoloji ilişkisi.

211002342013 Turkish Mythology (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Mythology concept, Turkish mythology, shamanistic mythology, religion and mythology relationship.

211002362013 Âşıklık Geleneği (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Âşık, ozan, kam ve saz şairleri kavramları, âşıklık geleneği, aşık fasılları, aşık tarzı, rüya motifi ve bade içme.

211002362013 Minstrel Tradition (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Lover, poet, cam and minstrelsy, the tradition of minstrelsy, poet chapters, poet style, dream motif, bade drinking.

211003152008 Meslekî İngilizce II (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 2

Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere, sosyal bilimlerle ilgili ingilizce terimleri öğrenmelerinin sağlanması, bu sayede alanlarıyla ilgili İngilizce literatürü takip etmelerinin kolaylaştırılması.

211003152008 Professional English-II (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Based on Turkish language and literature, obtaining English terms related to social sciences, so that students will easily fallow the English literature in their area of interest.

821002302011 Edebiyat Tarihi (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 2

Destan Döneminden başlayarak Türk edebiyatının tarihi gelişimi ve ilk İslami eserler, Anadolu'da Türk edebiyatının kuruluşu, halk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı tarihinin gelişimi hakkında genel bilgiler.

821002302011 Literary History (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Beginnig from the Epic Period, the historical development of Turkish literature and first Islamic works, the start of Turkish literature in Anatolia, information about the process of folk literature and New Turkish Literature.

821002322011 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2+0+2) Seçmeli ECTS: 2

Öğrencilere, Türk dili ve edebiyatı araştırmalarında faydalanmaları için, bilgisayar kullanım teknik ve becerilerinin kazandırılması.

821002322011 The Usage of Basic Information Technology (2+0+2) Elective ECTS: 2

To provide skill and technique of computer usage in the benefit of students when searching of Turkish language and literature.

 
ÜÇÜNCÜ YIL / BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

THIRD YEAR/ FIFTH SEMESTER (AUTUMN)

 

211003012008 Karahanlı Türkçesi  (2+0+2)   ECTS: 4

Karahanlı dönemi hakkında tarihî bilgiler. Devrin eserleri ve eserler hakkında yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden Kutadgu Bilig’in tıpkı basımlarından seçilmiş orijinal yazılı metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Karahanlı döneminin karakteristik gramer özelliklerinin gözden geçirilmesi.

211003012008 Karakhanid Turkish  (2+0+2)   ECTS: 4

The works written in Karakhanid Turkish and researches on these works. Reading, transcription, translation, phonological and morphological investigations on the original texts of Kutadgu Bilig and Atebetü'l-Hakayık. The major grammatical structures of Karakhanid Turkish.

211003032008 Çağdaş Türk Lehçeleri I  (2+0+2)   ECTS: 4

Çağdaş Türk Lehçelerinden biri seçilerek söz konusu lehçeyi konuşan Türk boyunun tarihi, lehçenin konuşulduğu bölgenin, varsa diğer bölgelerin tanıtılması, edebî şahsiyetler ve eserler hakkında kısa bilgiler verilmesi. Seçilmiş metinler (şiir, hikâye, roman, makale, masal, fıkra vb.) üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Günlük konuşmalar ve pratik.

211003032008 Modern Turkish Dialects-I (2+0+2)   ECTS: 4

One of the modern Turkic dialects (generally Azerbaijan Turkish at this semester) is studied. History of the people speakers that dialect. The republic and other regions which that dialect's spoken. Some information about literary men and their works. Alphabet and orthography. Main phonetical and morphological chrasteristics of that dialect. Reading, transcription and translation studies on the texts.

211003052008 Eski Türk Edebiyatı III  (2+0+2)   ECTS: 4

XVI. yüzyıl ve XVI. yüzyıla kadar Eski Türk Edebiyatının genel görünüşü. XVI. yüzyılın edebî görünüşü ve bu yüzyılda yetişen şairler (Fuzulî, Bakî, Zatî, Hayalî, Taşlıcalı Yahya, Usulî) hakkında genel bilgiler. XVI. yüzyılının önemli iki şairi olan Fuzulî ve Bakî'nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve etkileri hakkında ayrıntılı bilgi, bu şairlerin örnek şiirlerinin şerhi.

211003052008 Classical Turkish Literature-III (2+0+2)   ECTS: 4

General view of Classical Turkish Literature in XVIth century and by the end of XVIth century. General view of prosody written in XVIth century and Turkish poets in this century (Fuzuli, Baki, Zati, Hayali, Taslicali Yahya and Usuli). Detailed information on significant Turkish Poets Fuzuli and Baki and their life, works, effects and other documentation.

211003072008 Eski Türk Edebiyatında Nesir I  (2+0+2)  ECTS: 4

Başlangıçtan 20.yy. kadar Türk nesrinin tarihî gelişimi, nesir türleri, nesrimizin imlâ hususiyetleri, seci bahisleri işlenip, sade ve süslü nesirden örnek metinlerin okutulması. Metinlerin günümüz Türkçesine aktarılması.

 

 

211003072008 Prose in Classical Turkish Literature-I (2+0+2)   ECTS: 4

Historical improvement of Turkish prose up to XXth century, types of prose, orhtograpy rules of Turkish. Teaching sample texts translating into current Turkish.

211003092008 Yeni Türk Edebiyatı III (2+0+2)   ECTS: 4

1908-1922 arasında meydana gelen edebî gelişmeler, Millî Edebiyat dışında kalan topluluk, toplaşma ve ferdî temayüller ve bu manada gelişmelerin edebiyata yansımasının işlenmesi. Bu çerçevede, Nev-Yunanîlik, Fecr-i Âti Topluluğu, Nayiler; Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Mehmet Akif Ersoy'dan edebî eser incelemelerinin yapılması.

211003092008 Modern Turkish Literature-III (2+0+2)   ECTS: 4

Literary movements from 1908 to 1922; literary societies, groups and individual tendencies. Independent from national Turkish literature and their reflections in literary works will be examined. (Nev-Yunânîlik, Fecr-i Âtî, Nâyîler...)

211003112008 Türk Halk Edebiyatı III (2+0+2)   ECTS: 4

Sözlü anlatım türleri, anlatım türlerinin ilk basamağı olan mitler, destanlar. Türk edebiyatında destan kavramı. Türk destanlarının teşekkülü, yayılma alanları, icrası, icracıları. Türk destanlarının sınıflandırılması, şekil ve üslûp özellikleri, metin örnekleri ve tahlilleri.

211003112008 Turkish Folk Literature-III (2+0+2)   ECTS: 4

The genres of oral narrative; the first step of oral narratives is myths and epos which are  the first phase of oral  narratives; the word and concept of epos (destan) in Turkish literature; the formation of Turkish epos; the spreading areas of epos; the performance of epos; the performers (minstrel) of epos, the classification of Turkish epos, the characteristics of style and form in epos, the analysis of text and its samples. 

211003132008 Türk Halk Bilimi I (2+0+2)  Seçmeli  ECTS: 2

Türk halk biliminin tanımı, tarihçesi, diğer ilimlerle olan ilişkisi. Klâsik edebiyat içinde halk bilimine kaynaklık ve malzeme teşkil edebilecek eserler ve halk bilimi açısından seyahatnameler ve halk bilimi teorileri.

211003132008 Turkish Folk Science-I (2+0+2)   Elective ECTS: 2

It's Definition, it's History, relationship with other sciences, works which can be form to sources and materials for folklore in classical literature and theories of folklore and travel books according to folklore.

211003172008 Genel Dil Bilimi (2+0+2)   Seçmeli ECTS: 2

 

Dil bilimin tanımı, kapsamı, tarihi, dalları konularının açıklanması. Ferdinand de Saussure, Antoine Meillet, Roman Jakobson, Andre Martinet, Noam Chomsky gibi dil biliminin temsilcileri ve kuramları hakkında bilgiler verme.

 

211003172008 General Linguistics (2+0+2)   Elective ECTS: 2

It’s description, scope, History, branches. Representatives and theories of  linguistics; Ferdinand de Saussure, Antonie Meillet, Roman Jakobson, Andre Martinet, Noam Chomsky.

 

211003192008 Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı I (2+0+2)  Seçmeli ECTS: 2

 

Türk dünyası edebiyatının coğrafyası, tasnifi. Azeri, Türkmen, Kazak, Özbek vb. Türk boylarının yazılı edebiyatlarının teşekkülü, muhtevaları, dönemleri ve önemli şahsiyetleri. Sovyet dönemi Türk edebiyatı.

 

211003192008 Contemporary Turkish Literature-I (2+0+2)  Elective ECTS: 2

 

It’s geography and classification of the Turkish world literature; formation, contents, periods and important persons of the written literature of Azerbaijani, Turkoman, Kazakh, Uzbek tribes. Soviet period Turkish literature.

 

211003232008 Edebiyat Sosyolojisi (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 2

 

Edebiyat sosyolojisinin tanımı ve kapsamı. Bu alan üzerinde çalışmış belli başlı isimler.

 

211003232008 The Sociology of Literature (2+0+2) Elective  ECTS: 2

 

Contents and definition of Literary Socialogy. Some of the famous names worked on this area.

 

211003312011 Arapça I (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 2

Başlangıç düzeyinde Arapça kısa konuşmalar, temel gramer bilgileri.

211003312011 Arabic-I (2+0+2) Elective  ECTS: 2

 

Short conversations in basic level, basic grammar rules.

211003332013 Türk Medeniyeti Tarihi (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 2

 

Türk medeniyeti tarihi, eski gelenekte aile ve akrabalık ilişkileri, sekülerleşme, kültür, şehir kültürü, göç kültürü, sosyal kurallar, din ile medeniyet ilişkisi.

 

211003332013 History of Turkish Civilization (2+0+2) Elective  ECTS: 2

Date of Turkish civilization, the old tradition of family and kinship relations, secularization, culture, urban culture, migration, culture, social norms, religion and civilization relationship

211003352013 Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Geleneği (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 2

Dini tasavvufi hayat, tasavvuf felsefesi, Türklerde tasavvufun yayılışı, mutasavvıf şairler ve hayatları.

211003352013 Turkish Sufi Literature and Tradition (2+0+2) Elective  ECTS: 2

Sufi religious life, philosophy, mysticism, Sufism spread among the Turks, and the lives of Sufi poets.

821003292011 Yaratıcı Yazma (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 2

Yaratıcılığın geliştirilebilir bir olgu olduğunun anlaşılmasını, yaratıcılığı engelleyen sebeplerin farkına varılmasını, yaratıcılığın keşfedilebilmesi ve yaratıcı düşüncenin geliştirebilmesini sağlamak.

821003292011 Creative Writing (2+0+2) Elective  ECTS: 2

Providing and making people understand that creavitiy is an improvable fact. Noticing the causes and reasons that obstructs creavitiy. Providing to discover creavitiy and improve creative thinking.

ÜÇÜNCÜ YIL / ALTINCI YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

THIRD YEAR / SIXTH SEMESTER (SPRING)

211003022008 Harezm-Kıpçak Türkçesi   (2+0+2)   ECTS: 4

Harezm dönemi hakkında tarihî bilgiler. Devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden Nehcü’l Feradis ve Kısasü’l Enbiya’nın tıpkı basımlarından seçilmiş orijinal yazılı metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Metinlerden hareketle devrin karakteristik gramer özelliklerinin gözden geçirilmesi.

211003022008 Khwarezm-Kipchak Turkish (2+0+2)   ECTS: 4

The works written in Khwarazm-Kipchak Turkish and researches on these works. Reading, transcription, translation, phonological and morphological investigations on the original texts of Nehcü'l-Feradis and Kısasü'l-Enbiya. The major grammatical structures of  this period.

211003042008 Çağdaş Türk Lehçeleri II (2+0+2)   ECTS: 4

Çağdaş Türk Lehçelerinden biri seçilerek söz konusu lehçeyi konuşan Türk boyunun tarihi, lehçenin konuşulduğu bölgenin, varsa diğer bölgelerin tanıtılması, edebî şahsiyetler ve eserler hakkında kısa bilgiler verilmesi. Seçilmiş metinler (şiir, hikâye, roman, makale, masal, fıkra vb.) üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Günlük konuşmalar ve pratik.

211003042008 Modern Turkish Dialects-II (2+0+2)    ECTS: 4

One of the modern Turkic dialects (generally Turkoman Turkish at this semester) is studied. History of the people speakers that dialect. The republic and other regions which that dialect's spoken. Some information about literary men and their works. Alphabet and orthography. Main phonetical and morphological chrasteristics of that dialect. Reading, transcription and translation studies on the texts.

211003062008 Eski Türk Edebiyatı IV  (2+0+2)  ECTS: 4

XVII. yüzyılın genel ve edebî görünüşü, bu yüzyılda yetişen şairler (Nef'î, Nailî, Sabit, Fehim-i Kadim...) hakkında ayrıntılı bilgi ve bu şairlerin örnek şiirlerinin şerhi.

211003062008 Classical Turkish Literature-IV  (2+0+2)  ECTS: 4

General literary view of XVIIth century. Detailed information about the poets at the century  (Nef'i, Na'ili, Sabir Fehim-i Kadim...)  and the interpratation on their sample poems.

211003082008 Eski Türk Edebiyatında Nesir II   (2+0+2)   ECTS: 4

Tezkirenin tanımı, tarihî seyri. Arap ve Fars edebiyatlarında tezkire, Çağatay ve Anadolu sahasında tezkire bahisleri üzerinde durulup, Mecalisü'n-nefais'den başlayarak günümüze kadar yazılmış tezkireler hakkında bilgi verilmesi ve örnek metinler okutulup, günümüz Türkçesine aktarılması.

211003082008 Prose in Classical Turkish Literature-II (2+0+2)   ECTS: 4

Description of Tezkire, historical evolution. Tezkire in Arabic, Persian, Çaghatai and Turkish literature in Anatolia. Teaching Tezkire texts.

 

 

211003102008 Yeni Türk Edebiyatı IV  (2+0+2)  ECTS: 4

1908-1922 yılları arasında ortaya çıkan Millî Edebiyatın edebî türler bakımından özellikleri, meydana gelen değişmeler ve eserlerdeki tezahürlerin örnekler üzerinde durularak verilmesi.

211003102008 Modern Turkish Literature-IV (2+0+2)   ECTS: 4

The characteristics of national Turkish literature (1908-1922) in terms of literary genres; emerging changes and their reflections in the selected works.

211003122008 Türk Halk Edebiyatı IV  (2+0+2)   ECTS: 4

Türk halk hikâyeleri; hikâye kavramı, halk hikâyelerinin tasnifi, diğer türlerle münasebetleri, halk hikâyelerinin dil, üslûp, şekil özellikleri. Fıkralar; tanımı, mahiyeti, fıkra tipleri, Türk fıkralarını tasnif denemeleri. Tekerlemeler: tanımı, alanı. Yalanlama, şathiyye ve tekerlemenin benzer ve farklılıkları, diğer türlerle münasebeti ve örnek metinler. Türk dünyası tekerlemeleri.

211003122008 Turkish Folk Literature-IV (2+0+2)   ECTS: 4

Turkish folk tales; the concept of folk tales; the classification of tales, the relations between folk tales and the other genres of oral narratives, stylistic, formal and linguistic charecteristics of folk tales; the definition of anectods; the charecteristics of anectods; the types of Turkish anectods; the attempts to the classification of Turkish anectods.

211003142008 Türk Halk Bilimi II   (2+0+2)  Seçmeli ECTS: 2

Türk halk biliminin konuları, törenler, törenlerde uygulanan ritüeller. Yazılı kaynaklardaki konuyla ilgili malzemenin tespiti ve tahlili.

211003142008 Turkish Folklor Science-II (2+0+2)   Elective     ECTS: 2

Subjects of Turkish folklore, ceremonies, rituals which applying in ceremonies. Analysis and determination of material interested in the subjects wihich placed in written sources.

211003182008 Anlam Bilimi (2+0+2)   Seçmeli ECTS: 2

Dil bilimin bir alt dalı olarak anlam bilim. Anlam bilimin alt dalları: 1) Durgun anlam bilim: Kelime, kavram, anlam, kapsam; eş anlamlılık, zıt anlamlılık, eş adlılık; çok anlamlılık; 2) Gelişmeli anlam bilim: Anlam değişmesi, anlam genişlemesi, anlam daralması; deyim aktarması, ad aktarması ve benzeri söz sanatları. Konular, Türk dilinin tarihî ve çağdaş metinleri üzerinde anlam analizleri yapılarak işlenir.

211003182008 Semantics (2+0+2)   Elective     ECTS: 2

Subbranches of semantics: 1) Synchronic semantics: word, concept, meaning; synonymy, antonymy, polysemy, homonymy 2) Diachronic semantics: semantic change, extension of meaning (semantic extension), semantic restriction; metaphor, metonomy. Subjects are being studied on the historical and modern Turkish texts.

211003202008 Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı II (2+0+2)    Seçmeli    ECTS: 2

Altay, Tuva, Hakas ve Yakut Türklerinden oluşan Sibirya'daki Türk edebiyatı, bu edebiyatların teşekkülü, gelişmesi önemli şahsiyetleri ve eserleri. Bu Türk boylarının halk edebiyatının modern edebiyata etkilerinin araştırılması.

 

 

211003202008 Contemporary Turkish Literature-II (2+0+2)   Elective   ECTS: 2

Turkish literature in Sibiria including Altay, Tuva, Hakas and Yakut Turks, formation and development of these literatures, important people and their works. Surveying the public literature of these Turkish clan.

211003222008 Roman Teorileri (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Anlatma esasına bağlı metinlerin doğuşu, edebî anlamda görünüşü ve edebî değer kazanmaları. Bu metinlerin özellikleri ve bu metinleri yapan unsurlar. Anlatma esasına bağlı metinlerin yapı ve tema bakımından incelenmesi. Bu metinlerde, mekân ve insan ilişkisi, olay ve olay örgüsünün ortaya konulması, zaman bakımından değerlendirilmesi.

211003222008 Novel Theories (2+0+2) Elective   ECTS: 2

The beginning of the oral texts, their appearance in literature and their gaining a literary value. The characteristics of these texts and their structures. The analysis of the oral texts according to their structures and their themes. The relationship place-man in these texts. The analysis of the texts according to their plot and plot structure and the evaluation of time in the texts.

211003282009 Türk Musikisi II (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Türk müziği usullerinin vuruşları tanıtılır. Türk müziği tarihi hazırlık döneminin genel özelliklerine örnek verilir. Ülkemizdeki müzikler türlerine göre sınıflandırılır. Türk halk müziğinin genel özelliklerini açıklanır. Türk sanat müziği biçimlerini (form) tanıtılır. Türk halk müziğinde ayakları tanıtılır. Derleyicilerin Türk halk müziğine sağladıkları katkının önemini açıklanır. Farklı yörelere ait Türk halk müziğinden örnekler sunulur. Dinlenilen Türk halk müziği ozanlarının ve âşıklarının eserleri tanınmaya çalışılır. Dinlenilen Türk müziği makamları tanınmaya çalışılır.

211003282009 Turkish Music-II (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Vocalization of different musical genres from Turkey.Vocalization of different modes.Introduction to Turkish vocal system.The strokes in Turkish music modes.Samples of the pre-Turkish music priod.Classification of musical genres in Turkey.Main features of Turkish folk music.The forms of Turkish art music.Modes (ayak) in Turkish folk music.The compilers’contribution to Turkish folk music.Samples of folk music from different parts of Turkey.To know about poets of Turkish folk music and their Works.To know about modes in Turkish music.Samples of folk music from different parts of Turkey.

211003302011 Arapça II   (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Başlangıç düzeyinde Arapça kısa konuşmalar, temel gramer bilgileri.

211003302011 Arabic-II    (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Short conservations and texts in basic level, basic grammar rules.

211003322013 Türk Halk Bilgisi (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 2

Türk Halk hekimliği, Türk halk veterinerliği, Türk halk meteorolojisi, Türk halk takvimi, Türk halk hukuku, Türk halk matematiği, Türk halk botaniği, Türk halk zoolojisi, Türk halk ekonomisi, Türk halk taşıtları; Türk Halk Mimarisi, Türk Halk Sanat ve Zenaatları, Türk Halk Oyunları, Türk Halk Müziği, Türk Giyimi ve Süslenme; Halk Etimolojisi, Onomastik, Ağızlar.

211003322013 Turkish Folklore Information (2+0+2) Elective   ECTS: 2

Turkish folk medicine, Turkish folk veterinary, Turkish folk meteorology, Turkish folk calendar, the Turkish folk law, the mathematics of Turkish folk, Turkish folk botany, zoology Turkish folk, the Turkish national economy, folk transport Turkey, Turkish Folk Architecture, Turkish Folk Art and Zenaatları, Turkish Folk Dances, Turkish folk music, Turkish Clothing and Adornment, People's Etymology, Onomastics, Dialects.

211003342013 Halk Bilimi Araştırma Metot ve Teknikleri Seçmeli ECTS: 2

Bilim ve araştırma kavramı, araştırmada kullanılan yöntemler, halk bilimi çalışmalarında kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin uygulanması.

211003342013 Folklore Research Methods and Techniques Elective   ECTS: 2

The concept of science and research, research methods, methods used in the study of folklore and application of these methods.

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL / YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

FOURTH YEAR / SEVENTH SEMESTER (AUTUMN)

 

211004012008 Çağatay Türkçesi I (2+0+2)  ECTS: 3

Çağatay dönemi hakkında tarihî bilgiler. Çağatay Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri. Yazı ve imlâ. Devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar. Devrin eserlerinden seçilmiş metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları.

211004012008 Chagatai Turkish-I (2+0+2)    ECTS: 3

Historical information about the period of Chagatai. Formation and development of Chagatai Turkish; and its place among the ancient dialects of Turkish. Writing and spelling works of that period; and studies such works. Reading, transcription, interpretation, phonologic and morphological studies on the works of that period.

211004032008 Eski Türk Edebiyatı V  (2+0+2)  ECTS: 3

XVIII yüzyıla edebî yönden genel bir bakış. Nedim ve Şeyh Galib'in hayatı, edebî  kişiliği ve şiirlerinden örnek metinler.

211004032008 Classical Turkish Literature-V (2+0+2) ECTS: 3

General literary view of XVIIIth century. The life of Nedim and Şeyh Galip, their literary charecter and poems.

211004052008 Yeni Türk Edebiyatı V  (2+0+2)   ECTS: 4

1923'ten sonra Türk Edebiyatının nazım yönüyle incelenmesi. Bu dönemdeki edebî grupların poetikası; dönemin önemli temsilcilerinin seçme eserlerinin incelenmesi.

211004052008 Modern Turkish Literature-V (2+0+2)  ECTS: 4

Studing the Turkihs poetry emerged after 1923; the poetics of literary groups and main representatives in this period; examining the selected literary works of this period.

821004272011 Bitirme Çalışması I (0+2+1)  ECTS: 4

Öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı bölümü mensubu olarak öğrendikleri ilmî ve meslekî bilgileri şahsî projeler ile değerlendirerek ortaya koymaları amacına yönelik olarak bölümde görülen derslere ve uygulama imkânları dahilinde biyografi, bibliyografya, metin incelemesi, edebiyat teorisi, saha araştırması, derleme, basılı kaynak taraması, gramatikal indeks, gramer incelemesi, vb. konularda, bir öğretim üyesinin danışmanlığında bitirme çalışması hazırlanır. Danışmanlar, öğrencilerine, bilimsel araştırma metot ve teknikleri, bunların raporlaştırılması konularında bilgi verirler.

821004272011 Graduate Thesis-I (0+2+1)  ECTS: 4

In order for the students in Department of Turkish Language and Literature to present their abilities of assessing professional and scientific knowledge, they will conduct a supervised research project on any subject among biography, bibliography, document analysis, theory of literature, field research, anthology, literature review, grammatical indexing, grammar analysis, etc. under supervision of a lecturer. Advisers will give consultation services on research methods and techniques and reporting scientific material.

 

211004072008 Batı Edebiyatı I (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 4

Batı edebiyatında oluşan edebî muhitler ve edebî akımlar. Batı edebiyatının önemli şahsiyetleri, eserleri. Seçme eserlerin incelenmesi.

211004072008 Western Literature-I (2+0+2) Elective   ECTS: 4

Literary movements and places in Western Literature. Important names and their works. Surveying selected works.

211004092008 Tiyatro Bilgileri (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 4

Tiyatronun tanımı ve kapsamı. Geleneksel Türk Tiyatrosu (Seyirlik köy oyunları, karagöz, meddah, orta oyunu, tulûat), Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosu, isimler ve eserler.

211004092008 Theatre Knowledges (2+0+2) Elective   ECTS: 4

Theatre’s definition and scope. Traditional Turkish theatre (Seyirlik Köy, Karagöz, Meddah, Orta Oyunu, Tulûat), Turkish Theatre names and their productions which is in the periods of Tanzimat, Meşrutiyet, Republic.

211004132008 Akademik İngilizce I (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 4

Öğrencilere akademik anlamda İngilizceyi kullanma becerisi kazandırılması. Öğrencilerin, alanlarıyla ilgili makale yazabilme, konuşma yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

211004132008 Academic English-I (2+0+2) Elective   ECTS: 4

Providing a skill to use English in academic area. Writing articles in the fields of students, developing the ability of speach.

211004152009 Çağdaş Türk Lehçeleri III (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

Çağdaş Türk Lehçelerinden biri seçilerek söz konusu lehçeyi konuşan Türk boyunun tarihi, lehçenin konuşulduğu bölgenin, varsa diğer bölgelerin tanıtılması, edebî şahsiyetler ve eserler hakkında kısa bilgiler verilmesi. Seçilmiş metinler (şiir, hikâye, roman, makale, masal, fıkra vb.) üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Günlük konuşmalar ve pratik.

211004152009 Modern Turkish Dialects-III (2+0+2) Elective  ECTS: 4

One of the modern Turkic dialects is studied. History of the people speakers that dialect. The republic and other regions which that dialect's spoken. Some information about literary men and their works. Alphabet and orthography. Main phonetical and morphological chrasteristics of that dialect. Reading, transcription and translation studies on the texts.

211004172009 Anadolu ve Rumeli Ağızları (2+0+2) Seçmeli   ECTS: 4

Ağız araştırmaları konusunda temel bilgiler. Dilin bir kolu olarak ağız, ağız bölgeleri, ağız malzemelerinin derlenmesi, incelenmesi, diğer ağızlar, şiveler ve lehçelerle mukayese. Anadolu ve Rumeli ağızları üzerinde yapılmış çalışmalar ve yayınların gözden geçirilmesi. Örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları.

 

 

211004172009 Anatolian and Rumeli Dialects  (2+0+2) Elective   ECTS: 4

Basic informations on the dialect researches (The dialect as a branch of the language, dialectical regions, compilation methods and techniques of oral texts in the area; studying on the oral texts and comparing them with the other dialects). Importand studies and works about Turkish Dialects in Anatolia and Rumeli. Phonologic and morphological studying on the selected texts of  typological dialectical regions.

211004212009 Rusça I (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

Rusça gramer kaideleri, bazı basit parçalar üzerinde okuma ve tercüme çalışmaları.

211004212009 Russian-I (2+0+2) Elective   ECTS: 4

Grammatical principles of Russian, studying of reading and translation on some of the simple pieces.

211004232009 Çocuk Edebiyatı (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

Çocuk edebiyatının tanımı ve kapsamı. Türk edebiyatı içerisinde çocuk edebiyatının yeri. Bu alanın temsilcileri, eserlerinden örneklerin incelenmesi.

211004232009 Literature for Children  (2+0+2) Elective  ECTS: 4

Literature for Children’s definition and scope. The area of Literature for Children’s in Turkish literature. Representatives of this area, surveying examples from their works.

211004292013 Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

Halk tiyatrosu, halk tiyatrosu çalışmaları, Karagöz, Karagöz oyun örnekleri, kukla, meddahlık, orta oyunu, oyun örnekleri, dramatik ve seyirlik köy oyunları, çocuk oyunları.

211004292013 Traditional Turkish Folk Theatre (2+0+2) Elective  ECTS: 4

Folk theater, folk theater studies, Karagöz, Karagöz samples, puppets, story teller, mid-game, play samples, dramatic and theatrical village games, kids games.

821004252011 Bilimsel Araştırma Teknikleri (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

 

Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca araştırma türleri yöntem ve modelleri, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yoru, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yollar. Bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve uygulanması, araştırma önerisi, rapor ve tez hazırlama teknikleri.

 

821004252011 Technigues Scientific Research (2+0+2)  Elective  ECTS: 4

 

Essential topics in science and research, essential research methods and models, problems in research, method, fındings and comment, observing conclution and suggestions. Achieving knowledge, choosing favourable statistics and application, proposal, report and prepearing technigues of thesis.

 
DÖRDÜNCÜ YIL / SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

FOURTH YEAR / EIGHT SEMESTER (SPRING)

 

211004022008 Çağatay Türkçesi II   (2+0+2)  ECTS: 3

Çağatay Türkçesinin belli başlı ses ve şekil bilgisi özellikleri. Metinlerden hareketle devrin karakteristik gramer özelliklerinin gözden geçirilmesi. Çağatay sözlükleri.

211004022008 Chagatai Turkish-II (2+0+2)  ECTS: 3

Basic phonologic and morphologic characteristics of Chagatai Turkish. Review of morphologic and phonologic characteristics of that period from texts.  Lexicons of Chagatai.

211004042008 Eski Türk Edebiyatı VI (2+0+2)  ECTS: 3

Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk adlı eseri. Ahmet Hamdi Tanpınar, Kaya Bilgegil, Abdülbaki Gölpınarlı, Mehmet Kaplan'ın eski edebiyata bakışları, gelenekten yararlanma gibi konuların Divan edebiyatının bütünlüğü içinde tartışmalı olarak işlenmesi.

211004042008 Classical Turkish Literature-VI  (2+0+2)  ECTS: 3

General literary view of XIXth century. Şeyh Galip and his works (Hüsnü Aşk) observing Ahmet Hamdi Tanpınar, Kaya Bilgegil, Abdülbaki Gölpınarlı and Mehmet Kaplan's old Türkish literature, use of tradition.

211004062008 Yeni Türk Edebiyatı VI (2+0+2)  ECTS: 4

l923' ten sonraki Türk Edebiyatının, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının, nazım ve nesir yönüyle gelişimi. Bu dönemde oluşan edebî grupların ve belli başlı şahsiyetlerin incelenmesi.

211004062008 Modern Turkish Literature-VI (2+0+2)  ECTS: 4

The progress of Turkish poetry and prose after 1923 and studying the literary group and main representatives of this period.

821004302011 Bitirme Çalışması II   (0+2+1)  ECTS: 4

Öğrenci, 11-411 kodlu Bitirme Çalışması I dersini alırken tespit edilen konu üzerinde danışmanının nezaretinde çalışmasına devam eder, tezini tamamlar ve sonuçları raporlaştırarak teslim eder.

821004302011 Graduate Thesis-II (0+2+1)  ECTS: 4

Student will continue to work on the subject that has been determined during the first research project under supervision of adviser, and turn in as a completed research report.

211004082008 Batı Edebiyatı II (2+0+2)  Seçmeli  ECTS: 4

Batı edebiyatında oluşan edebî muhitler ve edebî akımlar. Batı edebiyatının önemli şahsiyetleri, eserleri. Seçme eserlerin incelenmesi.

211004082008 Western Literature-II (2+0+2) Elective  ECTS: 4

Literary movements and places in Western Literature. Important names and their works. Surveying selected works.

 

211004102008 Tiyatro Tarihi (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

Cumhuriyet devri Türk tiyatrosu, şehir tiyatroları, devlet tiyatroları. 1980’den sonraki Türk tiyatrosu, çağdaş rejisörlük faaliyetleri ve Türkiye’deki yansımaları.

211004102008 History of Theatre (2+0+2) Elective ECTS: 4

Turkish Theater of Republic period, City Theaters, Government Theaters; Turkish Theater after 1980 Contemporary Directing Activities and their effects in Turkey.

211004142008 Akademik İngilizce II (2+0+2) Seçmeli ECTS: 4

Öğrencilere akademik anlamda İngilizceyi kullanma becerisi kazandırılması. Öğrencilerin, alanlarıyla ilgili makale yazabilme, konuşma yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

211004142008 Academic English-II (2+0+2) Elective ECTS: 4

Providing a skill to use English in academic area. Writing articles in the fields of students, developing the ability of speach.

211004162009 Çağdaş Türk Lehçeleri IV (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

Çağdaş Türk Lehçelerinden biri seçilerek söz konusu lehçeyi konuşan Türk boyunun tarihi, lehçenin konuşulduğu bölgenin, varsa diğer bölgelerin tanıtılması, edebî şahsiyetler ve eserler hakkında kısa bilgiler verilmesi. Seçilmiş metinler (şiir, hikâye, roman, makale, masal, fıkra vb.) üzerinde okuma, transkripsiyon, günümüz Türkçesine aktarma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. Günlük konuşmalar ve pratik.

 

211004162009 Modern Turkish Dialects-IV (2+0+2) Elective  ECTS: 4

 

One of the modern Turkic dialects is studied. History of the people speakers that dialect. The republic and other regions which that dialect's spoken. Some information about literary men and their works. Alphabet and orthography. Main phonetical and morphological chrasteristics of that dialect. Reading, transcription and translation studies on the texts.

 

211004182009 Türk Dilinin Bugünkü Problemleri (2+0+2) Seçmeli ECTS: 4

 

Bugün Türk dilinde karşılaşılan terim sorunu, sınıflandırma, yazım ve değerlendirme, kelime yapımı, yapım ekleri, kip, fillerde çatı ve çatı ekleri, isim çekim eklerinin kullanım özellikleri, zamirler, birleşik kipler, birleşik cümle, ortak alfabe vb. konulardaki problemlerin ele alınarak işlenmesi.

211004182009 Problems of Turkish Language of Today (2+0+2) Elective  ECTS: 4

Researching of problems of term, to classify, writing and evaluation, construction of word, construction affixes, mood, infix in verb, caracters of using at inflectional suffix, pronouns, compound tense, compound sentence, the common alphabet etc. of  problems in Turkish Language on today.

211004222009 Rusça II (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

Rusça gramer kaideleri, bazı basit parçalar üzerinde okuma ve tercüme çalışmaları.

211004222009 Russian-II (2+0+2) Elective  ECTS: 4

Grammatical principles of Russian, studying of reading and translation on some of the simple pieces.

211004322013 Bolu Şehir Folkloru (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

 

Şehir folkloru kavramı, kapsamı, şehirlerdeki kültürel yapı, şehirlerin ön plana çıkan kültürel değerleri

211004322013 Bolu City Folklore (2+0+2) Elective  ECTS: 4

City folklore concept, scope, structure of cities cultural, prominent cultural values of cities.

 

821004262011 Hitabet Sanatı (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

Güzel ve etkili konuşmanın yollarını / metotlarını öğretmek, hitabet yeteneğini geliştirmek.

821004262011 Rethoric (2+0+2) Elective  ECTS: 4

To improve declamation by teaching the methods of rhetoric.

821004282011 Düşünce ve İnsanlık Tarihi (2+0+2) Seçmeli  ECTS: 4

Düşünce ve İnsanlık Tarihi dersi, dil ve yazın bağlamında insanoğlunun gelişim evrelerini inceler. Düşünce ve insanlık tarihinde çığır açan olay ve kişilere değinir.

821004282011 History of Thought and Civilization (2+0+2) Elective  ECTS: 4

İnvestigates human beings lingual and literary developments and mentions people and events that mark an era in the history.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı